Həndəsə və Cəbr

HƏNDƏSƏ  VƏ  CƏBR  KAFEDRASI

Həndəsə və Cəbr kafedrası 1939-cu ildən 1951-ci tədris ilinə kimi riyaziyyat kafedrası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həmin 1951-52-ci tədris ilindən 1969-70-ci tədris ilinədək Həndəsə və Elementar riyaziyyat kafedrası, 1969-70-ci tədris ilindən Həndəsə və Ali Cəbr, 1983-84 cü tədris ilindən isə Həndəsə və Cəbr kafedrası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hal hazırda kafedrada 9 nəfər professor-müəllim, 3 nəfər tədris-köməkçi heyət calışır.

Həndəsə və cəbr kafedrasının müdiri Cabbarov İlqar Şikar oğlu

1954-cü ildə anadan olmuşdur. 1971-1975-ci illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsini Lenin təqaüdü ilə bitirmrişdir. 1975-1979 –cu illərdə orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1980-1982-ci illərdə Azərbaycan EA Mexanika-riyaziyyat İnstitutu nəznində məqsədli əyani aspiranturada təhsil almış. Həmin illərdə SSRİ EA Riyaziyyat İnstitutuna ezam olunmuşdur, 1988-ci ildə həmin İnstitutda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Elmi rəhbəri professor Karatsubaa. A., Dissertasiya mövzusu “Dirixle L-funksiyalarının sıfırları və orta qimətləri” olmuşdur. 1992-1994-cü illərdə GDU-də həndəsə və cəbr kafedrasında müəllim, sonralar 1994-1999- cu illərdə Rusiya Federasiyası Barnaul Pedaqoji Universitetində cəbr kafedrasının dosenti vəzifəsində işləmişdir. 1999-2005-ci illədə GDU-nin həndəsə və cəbr kafedrasında müəllim, 2005-2014 illərdə dosent vəzifəsində işləmişdir. 2011-ci ildən Həndəsə və Cəbr kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışır. “Ədədlər nəzəriyyəsindən məsələlər” (metodik vəsait), “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika” (dərs vəsaiti), “Ədədlər nəzəriyyəsi” (dərs vəsaiti) elmi əsərlərinin müəllifidir. Əsas elmi məqalələri aşağıdakılardır:

 1. İ. Ş. Cabbarov. Dzeta funksiyanın kəsr momentlə Mat. Zametki, 33,N 4, 1985, 481 – 493.
 2. İ. Ş. Cabbarov. Kritik düz xəttin qısa qapalı intervallarında L-funksiyaların orta qiymətləri və onların tətbiqləAz. SSR, EA –nın Xəbərləri, fiz-tex. seriyaısı No.1, 3-9 (1988).
 3. İ. Ş. Cabbarov. Harmonik analizin bir eyniliyi və onun tətbiqləSSRİ EA-nın məruzələri,314, No.5, 1052-1054.
 4. İ. Ş. Cabbarov. Triqonometrik inteqralların qiymətləndirilməsi haqqıSteklov adına Riyaziyyat İnstitutunun əsərləri207, 82-92 (1994).
 5. İ. Ş. Cabbarov. Triqonometrik inteqralların qiymətləndirilməsi haqqıChebyshevskii Sbornik, 11:1 (2010), 85–108.
 6. İ. Ş. Cabbarov. İki ölçülü Terri problıeminin məxsusi inteqralının yığılma göstəOrlov Dövlət Universitetinin Elmi qeydləri, №6(50), 2012.
 7. İ. Ş. Cabbarov. Çox ölçülü Terri problıeminin məxsusi inteqralının yığılma göstəricisi haqqıChebishevskiy sbornik,2013.
 8. İ. Ş. Cabbarov. Sonsuz ölçülü vahid kubda yeni ölçü haqqında. Chebishevskiy sbornik,15(2), 2014, sə122-133.

Sertifikatlar:

1. Academic scholarship from ERASMUS MUNDUS during three months at Tucsia University, Italy, 2008.

2. Certifikat of attendance in he TEMPUS project “Curriculum development and Capacity Building in the Field of EU Studies” 27 January -15 February 2014 in Lodz, Poland.

Tədris etdiyi kurslar: Ali Riyaziyyat, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, Ədədi sistemlər, Qrup nəzəriyyəsi və cəbrlərin təsviri

Professor-müəllim və tədris-köməkçi heyəti:

 1. Dosent – Cabbarov İlqar Şikar o.
 2. Fəxri professor – Nəsrullayev Nüyvər Loğman o
 3. Dosent – Tağıyeva Nərgiz Ibrahim q.
 4. Dosent – Salmanova Günay Hüseyin q.
 5. r.ü.f.d., baş müəllim – Meşaik Seymur Arif o.
 6. Baş müəllim – Qurbanova Ülkər Vəliyəddin q.
 7. Baş müəllim – Həsənova Natəvan Sabir q.
 8. Müəllim – Hüseynova Təranə Vaqif q.
 9. Müəllim – Həsənova Günay Kamil q.
 10. Baş laborant – Cəfərova Şəfiqə Zülfüqar q.
 11. Baş laborant – İmanova Nazilə Dağıstan q.
 12. Operator – Xankişiyeva Fərqanə Məzahir q.

Həndəsə və Cəbr kafedrasında Elmi-tədqiqat işləri professor-müəllim heyətinin fərdi elmi iş planı əsasında aşağıdakı istiqamətlərdə yerinə yetirilir.

 1. Analitik ədədlər nəzəriyyəsi. Cəbri coxobrazlılar. Triqonometrik inteqrallar.
 2. Diferensial həndəsə və topologiya.
 3. Diferensial tənliklər və riyazi fizika.
 4. Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası.
 5. Riyaziyyatın tədrisi məsələləri.
 6. Məntiq cəbrləri.

Elmi işlər 6 problemi əhatə edir və həmin problemlər üzrə aşağıdakı müəllimlər elmi-tədqiqat işləri aparırlar: Analitik ədədlər nəzəriyyəsi, Cəbri coxobrazlılar, Triqonometrik inteqrallar – icrası dos.İ.Cabbarov; Diferensial həndəsə və topologiya – icrası fəxri professor Nəsrullayev N.L, icraçı b.m. Ü.Qurbanova; Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikası – icrasılar dosen əv., baş müəllim N.İ.Tağıyeva; Hilbert fəzasında spectral məsələlər – icraçı riy. üzrə FD – b.m. G.Salmanova; Məntiq cəbrləri – icraçı müəllim S. Meşaik  və Riyaziyyatın ali məktəbdə (dos. Z.H.Abbasov) və orta məktəbdə (baş müəll. E.X.Məhərrəmov) tədrisi məsələləri üzrə elmi-tədqiqatlarla məşğul olurlar.

Elmi-pedaqoji işçilər magistratura, dissertantura. aspirantura, doktorantura yolu ilə hazırlanır. Fəxri professor N.Nəsrullayev və dos.İ.Cabbarov əyani aspirantura yolu ilə, dos.Z.Abbasov və dos. əv. e.n.N.Tağıyeva, riy. üzrə FD G. Salmanova dissertantura yolu ilə elmi dərəcə almışlar.

Kafedra əməkdaşlarının sayı, dərəcəlilik vəziyyəti – Kafedranın əməkdaşları 13 nəfər: Fəxri professor – 1, elm. nam. dosent – 3, elm.nam. b.m. – 1, baş müəllim – 3, müəllim – 5, baş laborant – 3, operator – 1

Kafedra əməkdaqşlarının yaradıcılığı:

Dos. İ.Ş. Cabbarov.

 1. Ədədlər nəzəriyyəsindən məsələlər (metodik vəsait) – Gəncə, 2007.
 2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (dərs vəsaiti), Mingəçevir, 2008.
 3. Ədədlər nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti), Gəncə 2013.

Fəxri professor  N.Nəsrullayev.

 1. Elmi-texniki inqilabda riyaziyyatın rolu (dərs vəsaiti) (dos.R.Əhə dovla birlikdə), Bakı, 1999.
 2. Xətkeş və pərgar həndəsəsi (dərs vəsaiti) (A.Z.Atayevlə birlikdə), Kirovabad 1979.
 3. İbtidai siniflərdə həndəsə materiallarının tədrisinə dair (dərs vəsaiti), (Y.Həsənovla birlikdə), K.1979.
 4. Həndəsə əsasları, (dərs vəsaiti), Bakı,1996.
 5. Qraflar, (dərs vəsaiti) (dos.R.Əhədovla birlikdə), Bakı, 2000.
 6. Həndəsə məsələləri, (dərs vəsaiti), Bakı,2004.
 7. Qurmalar həndəsəsinin əsasları, (dərs vəsaiti), (A.Musayevlə birlikdə), Bakı, 2008.

Dos. Z. Abbasov.

 1. Ədədi sitemlər (dərs vəsaiti), Bakı, Maarif-2001.
 2. Ədədlər nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti), Gəncə 2013.
 3. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsindən metodiki göstərişlər, (dərs vəsaiti), Kirovabad,1987.
 4. Elektronika MKŞ- 2 metodiki tövsüyyələr, Kirovabad,1987.

Kafedrada elmi seminarlarda müəllimlər öz elimi-tədqiqatlarından, magistrlər və habelə tələbələr TEC xətti ilə apardıqları elmi işlərdən məruzə edirlər