HƏNDƏSƏ VƏ CƏBR kafedrası

1. Cəbr-2

2. Həndəsə-2 (riy-inf (m) I k)

3. Həndəsənin bəzi məsələləri

4. Qurmalar həndəsəsi

5. Ədədi sistemlər

6. Cəbrin bəzi məsələləri