İnformatika

Bəsti  Leysan qizi  Cəfərova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
27.12.1969  tarixində anadan olub.
1976 – 1986-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1987-1992- ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutun İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsinin Avtomatik  idarəetmə sistemləri ixtisasına qəbul olunmuş və 1992-ci ildə Azərbaycan Neft Akademiyasını  bitirmiş.
1995-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasına  laborant, sonra isə laboratoriya müdiri vəzifəsinə qəbul edilmişəm.
1999-cü ildə stajçı  müəllim, 2004-cü ildə tam ştat  baş müəllim  kimi işləmişəm.
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
1995-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasına laborant, və sonra isə laboratoriya müdiri vəzifəsinə qəbul edilmişəm.
1999-cü ildə stajçı  müəllim, 2004-cü ildə tam ştat  baş müəllim  kimi işləmişəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Verilənlər bazası, Access

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Access verilənlər bazasında cədvəllər və tərtibatlar, UDİ  Elmi əsərlər məcmuası, Bakı-«Nurlan»-2004
  2. Turbo Pascal alqoritmləşdirmə dilində  laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş, Bakı-«Nurlan»-2007
  3. Visual Basic və Delphi obyektyönümlü proqramlaşdırma dillərində verilənlər bazası, Bakı-«Nurlan»-2008