VI semestr

1. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası

2. Riyazyyat tarixi

3. S.F. İnformasiyanın idarə edilməsi

4. Hesablama riyaziyyatı

5.  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

6. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi