Həndəsə və Cəbr

Cabbarov İlqar Şikar oğlu

İ.Cabbarov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,

Həndəsə və Cəbr kafedrasının dosenti

E-mail:ilgar_j@rambler.ru, jabbarovish@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14.05.1954 tarixdə anadan olmuşdur.

1961-1971-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1971-1975-ci illərdə KDPİ-nun Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.

1980-1982-ci illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali, dosent

“Dirixle L-funksiyalarının sıfırları və orta qiymətləri” (namizədlik dissertasiyası) 1988 il

ССРИ Elmlər Akdemiyası Riyaziyyat İnstitutunda müdafiə etmişdir

Elmi rəhbər: Professor Karatsuba A. A.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982-1990-cı illərdə Gəncə Elm mərkəzində işləmişdir

1991-1992-ci illərdə GDU-də baç elmi işçi işləmişdir.

1992-1994-cü illərdə GDU-nin Həndəsə və Cəbr kafedrasında müəllim iıləmişdir.

1994-1999-cu illərdə RF Barnaul Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəbr Kafedrasında dosent

1999-cu ildə GDU –də çalışır

2011-ci ildən indiyədək Həndəsə və Cəbr Kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

1992-1994-cü illərdə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Ali Riyaziyyat

Kafedrasının dosenti işləmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ədədlər nəzəriyyəsi, Dinamik sistemlər, Funksionl analiz, Dirixle sıraları, Furye analizi, Cəbri çoxobrzlılar.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. İ. Ş. Cabbarov. Dzeta funksiyanın kəsr momentləri. Mat. Zametki, 33, N 4, 1985, 481 – 493.
 2. İ. Ş. Cabbarov. Kritik düz xəttin qısa qapalı intervallarında L-funksiyaların orta qiymətləri və onların tətbiqləri.Az. SSR, EA –nın Xəbərləri, fiz-tex. seriyaısı No.1, 3-9 (1988).
 3. İ. Ş. Cabbarov. Dirixle L-funksiyalarının yüksək qüvvətləri üçün təqribi funksional tənlik. Elmi –praktik konfransın materialları, Bakı, 1988, səh.95-96.
 4. İ. Ş. Cabbarov. Harmonik analizin bir eyniliyi və onun tətbiqləri.SSRİ EA-nın məruzələri, 314, No.5, 1052-1054.
 5. İ. Ş. Cabbarov. Triqonometrik inteqralların qiymətləndirilməsi haqqında.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun əsərləri 207, 82-92 (1994).
 6. İ. Ş. Cabbarov. Triqonometrik inteqralların qiymətləndirilməsi haqqında.Chebyshevskii Sbornik, 11:1 (2010), 85–108.
 7. İ. Ş. Cabbarov. Və M. M, Hümbətov. Bəzi Dedekind halqaları üzərində xətti tənliklər sistemi haqqında., Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008, #2.
 8. İ. Ş. Cabbarov. Dirixlıe sıralarının bəzi analitik xassələri. ARC-nin xüsusi sessiysı. 2008.
 9. İ. Ş. Cabbarov. Erqodik hipoteza haqqında. Beynəlxalq Eyler İnstitutu. Roxlin xatirəsi. Qısa tezislər. 11-16 Yanvar, 2010. St. Peterburg, 2010,
 10. İ. Ş. Cabbarov. Dirixle sıralarının Eyler tipli məxsusi hasillərlə yaxınlaşması. Beynəlxalq konfrans. Yaxınlaşma Nəzəriyyəsi. Beynəlxalq Eyler Riyaziyyat İnstitutu. Sankt Peterburg, 2010.
 11. İ. Ş. Cabbarov. Sonsuz ölçülü fəzalarda ölçü və metrika arasınd əlaqə. Diferensil tənliklərə və Dinamik sistemlərə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri, Suzdal, 2-7 İyul, 2012.
 12. İ. Ş. Cabbarov. Riman Hipotezası.arxiv:1006.0381v4 [math.GM].
 13. İ. Ş. Cabbarov. İki ölçülü Terri problıeminin məxsusi inteqralının yığılma göstəricisi. arxiv:1302.3888 [math.NT].
 14. İ. Ş. Cabbarov. Triqonometrik inteqrallrın qiymətləndirilməsi haqqında.arxiv:1302.3888 [math.NT].
 15. İ. Ş. Cabbarov. iki ölçülü Terri problıeminin məxsusi inteqralının yığılma göstəricisi. Orlov Dövlət Universitetinin Elmi qeydləri, №6(50), 2012.
 1. İ. Ş. Cabbarov. Çox ölçülü Terri problıeminin məxsusi inteqralının yığılma göstəricisi haqqında. Chebishevskiy sbornik, 2013.
 2. İ. Ş. Cabbarov. Sonsuz ölçülü vahid kubda yeni ölçü haqqında. Chebishevskiy sbornik, 15(2), 2014, səh.122-133.