Həndəsə və Cəbr

Qurbanova Ülkər Vəliyəddin qızı

Ü.Qurbanova

Həndəsə və cəbr kafedrasının baş müəllimi

E-mail: ulya1812@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18.12.1980 tarixdə anadan olmuşdur.

1987-1998-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.

2002-2004-cü illərdə GDU-nun Həndəsə və cəbr kafedrasinda magistr dərəcəsi almışdır.

2004-cü ildən indiyədək GDU-nun Həndəsə və cəbr kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2011-2015-ilədək GDU-nun doktorantura şöbəsində fəlsəfə doktoru proqramı əsasında elmi-tədqiqat işlərini davam etdirir.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Magistr dərəcəsini 2004 –cü ildə GDU-da almışdır;

2011-ci ildə GDU fəlsəfə doktoru proqramı əsasında doktoranturaya qəbul olmuşdur,

Dissertasiya mövzusu:

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-2010-GDU-da Həndəsə və cəbr kafedrasında müəllim işləmişdir.

2010-cu ildən həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində işləyir.

“Həndəsə” fənnini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Diferensial tənliklər. Sonsuz oblastda parabolik tənliklər sistemi üçün tərs məsələnin həllinin tədqiqi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Qurbanova Ü.V. Psevdoevklid müstəvisinin oriyentasiyası haqqında, GDU Elmi əsərlər məcmuəsi, Gəncə 2005,
  2. Qurbanova Ü.V. Построение матрицы фундаментальных решений системы дифференциальных уравнений переноса тепла и массы вещества, GDU Elmi əsərlər məcmuəsi, Gəncə 2010,
  3. Qurbanova Ü.V. Simmetrik və çəpsimmetrik bixətti funksiyalar fəzasının ölçüsü və bazisi, AMEA- Gəncə Regional Elmi Mərkəz, “Xəbərlər məcmuəsi, 41, B-2010,
  4. Mustafayev B.A., Məmmədov R.M., Qurbanova Ü.V., Оператор преобразования для дифференциального уравнения второго порядка с сингулярным потенциалом, GDU-Elmi əsərlər məcmuəsi, G.2010,
  5. Qurbanova Ü.V. Решение задачи Коши для системы дифференциальных уравнений тепло и массопереноса в двумерной области, «Материалы международной конференции математической теории, проблемы их применения и обучения, G.2011,
  6. Quliyev M.Ə.Qurbanova Ü.V., Sonsuz oblastda çoxölçülü parabolik tənliklərsistemi üçün tərs sərhəd məsələsi, “Bakı Universitetinin Xəbərləri”, Fizika-Riyaziyyat seriyası, İSSN 1609-0586, 4, 2012.
  7. Quliyev M.Ə.Qurbanova Ü.V. Многомерная обратная задача для систем линейных параболических уравнений в неограниченной области, Bakı Dövlət Universitetinin hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 İllik Yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2012
  8. Quliyev M.Ə.Qurbanova Ü.V., Об одной обратной задаче для систем параболических уравнений в неограниченной области, BDU-nun 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaz. və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Elmi Konfransın materialları, Bakı 2014
  9. Quliyev M.Ə.Qurbanova Ü.V., Multidimensional Inverse Problem for the System of Parabolic Equations in Unbounded Domain, Russian Journal of Mathematical Research. Series A, 2015, Vol.(1), Is. 1.