Həndəsə və Cəbr

Salmanova Günay Hüseyn qızı

G.Salmanova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.Həndəsə və cəbr kafedrasının baş müəllimi

E-mail: gunay-salmanova@mail.ru

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

08.03.1981 tarixində anadan olmuşdur.

1986-1996 –cı ilərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1996-2000-ci illərdə GDU-nun Riyaziyyat və informatika fakültəsində təhsil almışdır.

2000-2002-ci illərdə GDU –nun  Həndəsə və cəbr kafedrasında magistr olmuşdur.

2002-ci ildən indiyədək GDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ  VƏ  ELMİ  DƏRƏCƏ

Ali, fəlsəfə doktoru

“Hilbert fəzasında öz-özünə qoşma olmayan ikiparametrli sistemlərin və polinomial dəstələrin spektral nəzəriyyəsi” (fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üçün təqdim olunan dissertasiya), 2013-cü il.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2002-ci ildən GDU-nun  Həndəsə və cəbr kafedrasında işləyir.

“Həndəsə” fənnini tədris edir.

15-dən çox məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Öz-özünə qoşma olmayan çoxparametrli sistemlərin spektral nəzəriyyəsi

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

  1. Г.Г.Салманова. Спектральные вопросы полиномиальных опера­торных пучков. // BAKI UNİ­VERSTETİNİN XƏBƏRLƏRİ. Fizika-riya­ziy­yat elmləri se­riyası // Bakı, 2009, № 4, səh. 59-64.
  2. Г.Г.Салманова. Spectral theory of two-parameter system. // ABSTRACTS of the third congress of the world ma­t­he­matical society of Tur­kic co­un­tries, А­l­maty, June 30 – July 4, 2009, Volume 1, p. 130.
  3. Г.Г.Салманова. О спектральные вопро­сы полиномиальных опе­­ра­тор­­ных пучков. // AMEA-nın RİYAZİYYAT və MEXANİKA  İNSTİ­TUTU­NUN 50 il­liyinə həsr olunmuş riya­ziy­yat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ  // Bakı, 2009,  s. 270-271.
  4. Г.Г.Салманова (совместно с Джабарзаде). About solutions of al­geb­raic systems. // AMEA-nın RİYAZİYYATvə MEXANİKA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ. // Bakı, 2010, cild XXXIII (XLI), səh.43-48.
  5. Г.Г.Салманова (совместно с Джабарзаде). К спектральной теории полиномиальных пучков и двухпараметрическая задача. // ТГУ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ // Телави, 2010, № 1, с. 34-47.
  6. Г.Г.Салманова. К спектральной теории несамосопряженных двух­па­раметрических систем. // AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİ­YA­SININ MƏRUZƏ­LƏ­Rİ. LXVİ cild // Bakı, 2010, № 4, səh. 9-17.
  7. G.H.Salmanova. Two-parametr system,nonlinearly depending on parameters.//AMEA-nın RİYAZİYYAT və MEXANİKA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ. // Baku, 2011, cild XXXIV (XLII), səh.99-104.
  8. G.H.Salmanova (R.M.Dzhabarzadeh).Multiparameter system of operators not linearly depending on parameters American Journal of Mathematics and Mathematical Sciences.-2012, vol.1, N. 2 , p,p.39-45.