İnformatika və Cəbr

Salmanova Günay Hüseyn qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

      8 mart  1981-ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur.

      Evlidir, 1995-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

     Telefon    

      +994505836667

      E-mail

     gunay-salmanova@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

  1. 1996-2000-cü illər Gəncə Dövlət Universiteti
  2. 2000-2002-cü illər Gəncə Dövlət Universiteti Magistr
  3. 2013 – cu ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
  4. 2019 – ci ildə Dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetindən İnformatika və Cəbr kafedrasında çalışır.Hal hazırda kafedranın dosentiyəm.  

Analitik həndəsə, Proyektiv həndəsə, Diferensial həndəsə, Qurmalar həndəsəsi

dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

•  Öz-özünə qoşma olmayan çoxparametrli sistemlərin spektral nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• 20-dan artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Г.Г.Салманова. Спектральные вопросы полиномиальных опера­торных пучков.  //  BAKI UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası// Bakı, 2009, № 4, səh. 59-64.

2. G.H.Salmanova.Spectral theory of two-parameter system. // ABSTRACTS of the third congress of the world ma­t­he­matical society of Tur­kic co­un­tries, А­l­maty, June 30 – July 4, 2009, Volume 1, p. 130.

3. Г.Г.Салманова.  О спектральные   вопро­сы полиномиальных опе­­ра­тор­­ных пучков. // АМЕА-nın RİYAZİYYAT və MEXANİKA İNSTİTUTUNUN 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ  // Bakı, 2009,  s. 270-271.

4. Г.Г.Салманова (совместно с Джабарзаде). About solutions of al­geb­raic systems. // АМЕА-nın RİYAZİYYAT və MEXANİKA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ. // Bakı, 2010, cild XXXIII (XLI), səh.43-48.

5. Г.Г.Салманова (совместно с Джабарзаде). К спектральной теории полиномиальных пучков и двухпараметрическая задача. // ТГУ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ // Телави, 2010, № 1, с. 34-47.

 6. Г.Г.Салманова.  К спектральной теории несамосопряженных двух­па­раметрических систем. // AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRUZƏLƏRİ. cild   LXVI  // Bakı, 2010, № 4, səh. 9-17.

7.G.H.Salmanova. Two-parametr system,nonlinearly depending on parameters.// АМЕА-nın RİYAZİYYAT və MEXANİKA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ // Bakı, 2011, cild XXXIV (XLII), səh.99-104.

8.G.H.Salmanova. Multiparameter system of operators,not linearly dependinq on parameters //American Journal of Mathematics and Mathematical Sciences.//2012,vol.1,No.2.-p.39-45

9. G.H.Salmanova. Nonlinear algebraic system with two variables.// Материалы конферен.,посвященной 90 летию со дня рождения Г.Алиева. ДОКЛАДЫ НАН Азерб. v.XVIII //Баку,2013 3-4,pp.12-18

10. G.H.Salmanova. On Eigenvalues of Nonlinear Operator Pencils with Many parameters. //Open Science Journal of Mathematics and Application//vol.3,issue 4,2015,pp. 96-100.

11. G.H.Salmanova. Spectral Properties of Some Operator,Rationally Depending on Parameter//Academic Journal of Applied Mathematical and Sciences// volume 2,number 12,December 2016,pp.157-161

12. G.H.Salmanova. Polinomial operator dəstələrin spektral nəzəriyyəsi //AMEA-nın Gəncə Bölməsi Xəbərlər məcmuəsi , 1(71),  2018

13. G.H.Salmanova. Öz-özünə qoşma olmayan ikiparametrli sistemlərin spektral xassələri //AMEA-nın Gəncə Bölməsi Xəbərlər məcmuəsi , 4(78)//  2019

14. G.H.Salmanova. On tensor fields generated by differentiable functions //Journal of Contemporary Applied Mathematics V. 11, No 2, 2021, December 

15. G.H.Salmanova. On the structure of tensor fields generated by ifferentiable functions //XX международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории» посвященной 130-летию со дня рождения академика И. М. Виноградова, Тула, 21-24 сентября 2021 года.

16. Г.Г.Салманова. Роль и этапы применения тензорного исчисления в современном обществе //İnternational scientific innovations in human life //Proceedings of  IX  international scientific and practical conference Manchester, United Kingdom 16-18 March 2022