İnformatika

Səbirə  Rasim  qizi  Əhədova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA  BIOQRAFIK MƏLUMAT
20.05.1964  tarixində anadan olub.
1971 – 1981-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1982-1987–ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika – riyaziyyat fakültəsinə daxil olub və həmin universitetin «Riyaziyyat» ixtisası üzrə bitirib.
1996-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyir. Hal-hazırda  baş müəllim işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
1996-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyir. Hal-hazırda  baş müəllim işləyir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformatika və təhsildə İKT, İnformatika və ekoloji proseslərin kompüterdə analizi, İTM

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Microsoft Word 2007 Vista versiyası. (dərs vəsaiti). Bakı 2012.
  2. Ədədi üsulların kompyuter realizasiyası (dərs vəsaiti). Gəncə 2012
  3. İyerarxik quruşlu mürəkkəb obyektlərin evristik modelləşdirilməsi. (məqalə) Gəncə 2009.
  4. Mathcad sistemində funksyanın araşdırılmasının təşkili. Gəncə Elmi  -praktik konfrans 2007.
  5. «Hərəkət tənliklərinin kompüter vasitəsilə təhlili» mövzusunda dərs vəsaiti haqqında. GDU – nun elmi məcmuəsı.
  6. Korelyasiya funksiyasının tətbiqi ilə bəzi proseslərin dayanıqlığının EHM – də tətbiqi imkanları. GDU – nun elmi məcmuəsi
  7. «Ədədi üsullar» kursunun məktəb riyaziyyatı və informatika fənni ilə əlaqəli tədrisi. GDU – nun elmi məcmuəsi
  8. Say sistemləri haqqında müasir təsəvvürlər. (dərs vəsaiti)
  9. Bakalavr pilləsi üçün İnformatika və HT kafedrasında tədris olunan fənnlərin proqramları.
  10. К собственному колебанию непрерывно неоднородной прямоугольной пластинки с методом малого параметра. GDU – nun elmi məcmuəsi verilmişdir.