Riyazi Analiz

RİYAZİ  ANALİZ  KAFEDRASI

Kafedra 1938-ci ildə «Riyaziyyat» adı ilə yaranmışdır. 1951-1952-ci tədris ilindən «Riyazi analiz» adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Hal hazırda kafedrada 17 nəfər professor-müəllim, 4 nəfər tədris-köməkçi heyət çalışır.

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu.

 1948-ci il yanvarın 1-də Qazax rayonu Yenikənd (Aşağı Kəsəmən) kəndində anadan olmuşdur. 1954-1965-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur. 1965-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyat  fakültəsində təhsil almışdır. 1974-1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin əyani aspirantı olmuşdur. “Cırlaşan və qarışıq tip tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin təqribi həlli” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1970-1988-ci illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (Gəncə Dövlət Universitetinin) işləmiqdir. 1989-1995-ci illərjə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda (Azərbaycan Texnologiya Universiteti) işləmişdir. 1996-1999-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Qazax filialında kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir, 1999-cu ildən isə həmin filialda dekan vəzifəsinə seçilmişdir. 2004-2012-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Qazax filialında dekan işləmişdir. 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının dosentidir. 2018-ci ildə Riyazi analiz kafedranın müdiri təyin olunmuşdur. 30-dan çox elmi məqalənin  müəllifidir.

Professor-müəllim və tədris-köməkçi heyət

 1. dosent Hüseynov Abbas Müzəffər o.
 2. dosent Hüseynov Oruc Mustafa o.
 3. dosent Qocayeva Lalə İslam q.
 4. dosent Həsənov Sabir Qəhrəman o.
 5. dosent Abbasov Zəfər Duman o.
 6. r.f.d.,dos.əvəzi Neymətov Nazim Əsədulla o.
 7. r.f.d.,dos.əvəzi Məmmədov Tahir Xəlil o.
 8. r.f.d.,baş müəllim Bəşirova Nürəngiz Firuz q.
 9. r.f.d.,baş müəllim Qasımova Aynur Ramazan q.
 10. baş müəllim İsmayılov Nazir Əliş o.
 11. baş müəllim İbrahimova Səbinə Səyavuş q.
 12. baş müəllim Vəliyeva Bahar Kamil q.
 13. müəllim Tanırverdiyev Tofiq Sərdar o.
 14. müəllim İmanova Gülnara Xanlar q.
 15. müəllim İsmayılova Ləman Qalib q.
 16. müəllim Mehdiyeva Fidan Şahin q.
 17. baş laborant Qurbanova Nazlı Rza q.
 18. baş laborant Yusifova Günay İradil q.
 19. operator N.S.Novruzova
 20. laborant Məsimova Ziba Kamil q.

Hal-hazırda kafedrada iki istiqamətdə elmi tədqiqat işləri aparılır. Bunlar «Diferensial tənliklər» və «Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz» istiqamətləridir. Kafedranın on altı magistr tələbəsi var.

Riyazi analiz kafedrasında-Elmi tədqiqat işləri. Kafedranın elmi-tədqiqat işləri professor-müəllim heyətinin fərdi elmi iş planı əsasında yerinə yetirilir. Plan ümumi beş illik və bu beş ilin hər bir illəri üzrə tərtib edilir. Kafedrada aşağıdakı problemlər üzrə tədqiqat işləri aparılır:

 1. Spektral nəzəriyyə.
 2. Funksiyalar nəzəriyyəsi.
 3. Diferensial tənliklər və riyazi fizika tənlikləri.
 4. Riyaziyyatın tədrisi məsələləri.
 5. Səpilmə nəzəriyyəsinin tərs məsələləri

Elmi pedaqoji işçilərin hazırlanması: Elmi-pedaqoji kadrlar magistratura, dissertantura, aspirantura, doktorantura yolu ilə hazırlanır. Dos. M.Sadıqov, dos.B.A.Mustafayev, dos.A.M.Hüseynov əyani aspirantura yolu ilə prof.Ə.Quliyev, dos. L. Qocayeva, dos. S.Həsənov, dos. O.Hüseynov dissertantura yolu ilə elmi dərəcə almışlar. Kafedra əməkdaşlarından b/m N.Neymətov, b/m N.Bəşirova, müəl.A.Məmmədova, müəl.T.Tanırverdiyev,müəl. G.Məmmədova, müəl. L.Kazımova, b\lab.G.Yusifova hal-hazırda dissertandırlar, A.Qasımova isə aspiranturanı bitirmiş və müdafiə ərəfəsindədir.

Kafedra əməkdaşlarının sayı, dərəcəlik vəziyyəti: Kafedranın 19 nəfər professor-müəllim heyəti vardır: elm. dok., prof.yoxdur, elm. nam, dosent-8nəfər, baş müəl.-6 nəfər, müəllim-5 nəfər. Bundan əlavə kafedranın 5 nəfər tədris köməkçi heyəti vardır.

Kafedrada tədris olunan fənlərin siyahısı:

Bakalavr pilləsi üçün

 1. Riyazi analiz
 2. Diferensial tənliklər
 3. Riyazi fizika tənlikləri
 4. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ehtimal
 7. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksianal analiz
 8. Funksional analiz
 9. İnteqral tənliklər
 10. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər
 11. Riyazi məntiq
 12. Riyaziyyat tarixi
 13. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 14. Riyaziyyat
 15. Ali riyaziyyat

Magistr pilləsi üçün

 1. Riyazi analizin müasir problemləri
 2. Riyazi analizin bəzi məsələləri
 3. Riyazi analizin tarixi və metodologiyası
 4. Diferensial tənliklər müasir problemləri
 5. Diferensial tənliklərin bəzi məsələləri
 6. Diferensial tənliklərin tarixi və metodologiyası
 7. Operasiya hesabı
 8. Sıralar nəzəriyyəsi

Kafedranın doktarantların və dissertantların sayı

 1. Riyazi analiz ixtisası üzrə  doktorant Tanırverdiyev Tofiq Sərdar oğlu «Sərhəd şərtləri klassik tipli olmayan parabolik vəhiperbolik tənliklərlə təsvir olunan bəzi optimal idarəetmə məsələləri» elmi rəhbər prof.K.Həsənov
 2. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Məmmədova Afaq Faiq qızı «Obratnaə zadaça teorii rasseətə dlə rastuheqo potenüiala operatori Şturma-Liuvillə» elmi rəhbər prof. H.Hüseynov dos. B.A.Mustafayev
 3. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Qurbanova Ülkər Vəliyəddin  qızı «Sonsuz  oblasta çoxölçülü parabolik tənliklər sistemi üçün tərs məsələnin həllinin tətbiqi» elmi rəhbər prof.M.Quluyev
 4. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Bağırova Sevinc Müzəffər qızı «Dörd tərtibli operator diferensial tənliklər üçün  bəzi  sərhəd məsələlrinin həll olunması » elmi rəhbər prof. S.Mirzəyev
 5. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı «Optimal idarəetmə üsullarının xüsusi törəməli tənliklər üçün karet olmayan  bəzi məsələlərə tətbiqi » elmi rəhbər prof.H.Quluyev
 6. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Məmmədova Gülnarə Xanlar qızı «Həyacanlanmış birölçülü  Dirak  operatorunun məxsusi və  qoşulmuş funksiyalar sisteminin spektral xassələri» elmi rəhbər prof.V.Qurbanov
 7. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Əliyeva Gülüstan Nağı qızı «Fits- Xyu- Naqumo tipli tənliklər üçün başlanğıc – sərhəd məsələlərinin həllinin  qloballığı»  elmi rəhbər prof.N.İsgəndərov
 8. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Həşimov Çingiz Məmməd  oğlu «Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan kəsilən diferensial operatorun məxsusi funksiyalarının ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında  bazislik xassələri» elmi rəhbər prof.V.Bilalov
 9. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Quliyeva Sevinc Bakir qızı «Ox üzrə və izləmə qüvvələrinin təsiri altında olan milin eninə rəqslərinə uyğun diferensial tənliyin məxsusi funksiyalarının xassələri» elmi rəhbər prof. O.Rzayev
 10. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Kazımova Ləman Qalib qızı-«Mühitlə təmasda olan mökəmləndirilmiş  anizotrop silindrik örtüyün məxsusi  rəqslərinin asimptotik analizi»   elmi rəhbər prof.F. Lətifov
 11. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Ələsgərov Miran İbrahim oğlu «Morvi tip Hardi siniflərində Riman sərhəd məsələləri və onun bazislik məsələlərinə tətbiqi » elmi rəhbər prof.B.Bilalov
 12. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Rzayeva Humay Şəmsəddin qızı «Bəzi diferensial operatorlar üçün qeyri  – xətti məxsusi qiymət məsələlrinin həllərinin lokal və qlobal strukturu haqqında» elmi rəhbər prof.Z.Əliyev

Kafedra üzvlərinin nəşrləri (dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, metodik görtərişlər və çap olunan məqalələr)

Kafedra üzvlərinin çap etdirdikləri kitablar.

Ə.U.Quliyev.

 1. Riyaziyyat tarixindən oçerklər(dərs vəsaiti) Maarif-2004
 2. Riyaziyyatdan məsələ və misallar(həlli ilə) Bakı-2006 (L.Qocayeva ilə birlikdə). (dərs vəsaiti)
 3. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi. Bakı-1996 (dərs vəraiti)
 4. Bul funksiyaları. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. Bakı,Maarif 2002. (R.Əhədovla birlikdə).
 5. Riyazi məntiq. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomlarının qurulması. Gəncə 2011 (N.Neymətov)

M.Sadıqov.

 1. Ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı (dərs vəsaiti) Bakı-2007.
 2. Xətti inteqral tənliklər kursu. Bakı 2014

A.M.Hüseynov, T.C.Məmmədov, Ə.Ə.Əlyazov

 1. Əməliyyatlar tədqiqi. Bakı,2014
 2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri. Bakı, 2014

S.Q.Həsənov

 1. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analizin elementləri  I hissə. Bakı 2010

B.M.Nəbiyev.

 1. Ali riyaziyyatın elementləri(dərs vəsaiti) Gəncə -2008.

L.Qocayeva.

 1. Riyaziyyatdan məsələ və misallar(həlli ilə)Bakı-2006.Dərs vəsaiti. (Ə.Quliyevlə birlikdə).

O.Hüseynov.

 1. Adi diferensial tənliklərdən məsələ və misallar (dərs vəsaiti) Gəncə 2009

Ə.U.Quliyev, N.Ə.Neymətov.

 1. Riyazi məntiq. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomlarının qurulması. Gəncə 2011

B.A.Mustafaev

 1. Функции Римана, операторы преобразования, обратные задачи теории рассеания для одного класса потенциалов Штурма-Лиувилля с непрерывным спектром на полюсы. Baku-2009

B.A.Mustafayev, Z.Əfəndiyeva.

 1. Vektorial analizin bəzi elementləri. 3 nüsxə, 2009

Dos. Z.Abbasov

 1. Triqonometriya TEIT. adlı dərs vəsaiti. Bakı – 2008. 194 səh;
 2. Riyazi fizika tənlikləri. adlı dərs vəsaiti: Bakı – 2014, 254 səh;
 3. «28» ədəd elmi və metodiki məqalə:  «110» səh. Həcmində;

Kafedranın təşkil etdiyi elmi seminarlar tematikası. Kafedrada fəaliyyət göstərən elmi seminarda əsəasən Naymarkın monoqrafik kitabı olan «Линейные дифференциального операторы» kitabı öyrənilir.Bundan əlavə burada müəllimlər öz elmi-tədqiqatlarından, habelə tələbələr TEC xətti ilə apardıqları elmi işlərdən məruzə edirlər.