İnformatika və Cəbr

Babayeva Samirə Rafiq qızı

Vəzifəsi: baş müəllim

Telefon: 0517939994

E-mail: samira.babaeva@list.ru

Təhsili: ali

Qısa bioqrafik məlumat: 21.08.1981-ci ildə Gəncə şəhərində dogulmuşdur. 1988-1998-ci illərdə Gəncə şəhər Əhməd Cavad adına 2 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. Ali təhsilini bakalavr pilləsi üzrə 1998-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, Riyaziyyat- informatika fakültəsi, Riyaziyyat və informatika ixtisasında almışdır. Sonra isə Magistr pilləsi üzrə 2002-2004- cü illərdə GDU, İnformatika və cəbr kafedrasında davam etdirmişdir. 2017-2021-ci illərdə GDU, İnformatika və cəbr kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2004- cü ildən GDU-nin, Riyaziyyat- informatika fakültəsinin, İnformatika və cəbr kafedrasında müəllim, baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib. İşlədiyi müddətdə bir çox məqalələr hazırlamış, həmçinin həm Respublikada, əm də respublikadan kənarda keçirilən elmi konfranslarda iştirak etmişdir.

Ailəlidir. İki övladı var.

Elmi dərəcəsi və adları: yoxdur

Əmək fəaliyyəti: 2004-cü ildən etibarən GDU-da “İnformatika və cəbr” kafedrasının  müəllimi, baş müəllimi

Təltifləri:

Tədqiqat sahəsi:  Pedaqogika. 5801.01-Təlim və tərbiyənin  nəzəriyyəsi və metodikası      (İnformatikanın  tədrisi metodikası) ixtisası üzrə Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “ALİ MƏKTƏBLƏRİN RİYAZİYYAT FAKÜLTƏLƏRİNDƏ İNFORMATİKADAN  PRAKTİK İŞLƏRİN TƏŞKİLİ VƏ APARILMASI METODİKASI” mövzusunda disertassiya işi işləyib. Dissertasiya işi ilkin müzakirədən keçərək AAK-nın tələblərinə uyğun olaraq müdafiə şurasına təqdim olunmuşdur.

Elmi əsərləri: 2017 ci ildən nəşr olunan məqalə və tezislərin siyahisi:

 1. “Ali məktəblərdə yeni informasiya texnologiyaların yaranmasının zəruriliyi” Azərbayca Dövlət Pedaqoji Universiteti. Təhsildə İKT (Elmi –metodik jurnal), Bakı 2017

 2. “Kompüterin riyazi sistemləri haqqında ümumi təsəvvür və onun tətbiqi yolları” Azərbayca Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri , Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, Bakı 2018

 3. “Ali məktəblərdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri” Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, Bakı 2018

 4. “Müasir təhsilin inkişafında yeni informasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu, Elmi Əsərlər, Bakı 2018

 5. “Promethean lövhələr və ondan laborator məşğələlərdə istifadə” Gəncə Dövlət Universiteti, Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı, II hissə, Gəncə 2018

 6. “Ali məktəblərdə informatika dərslərinin məsafədən təşkili üçün distant təhsil platforması-moodle sistemi, bu sistemdə kursların və dərslərin yaradılması texnologiyası”  bu  Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu, Elmi Əsərlər, Bakı . 2019

 7. “Software applied in the development and improvement of the educational-educational process” (Программные средства, применяемые в развитии и усовершенствование учебно-воспитательного процесса) Spirit time, журнал. Berlin, Germany 2019

 8. “Значение информационной культуры в профессиональной подготовке будущих учителей математики” Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования  ( сборник статей по материалам ХХVII  международной научно- практической конференции)  Москва 2019

 9. “Riyaziyyat müəllimlərinin peşə fəaliyyətində kompüterdən istifadənin psixoloji, pedaqoji və metodoloji tərəfləri” Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər. Gəncə 2020

 10. “MS Excel proqramında praktik işin hazırlanması və aparılması metodikası” Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materialı, Bakı 2019

 11. “О формировании умения работать с електронными досками у студентов вузов, обучающихся по специальности учителя математики” Международный научно-исследовательский журнал, Москва 2020

 12. “Формирование знаний по информатике у студентов, обучающихся в педагогических вузах” Современные тенденции развития информационных технологий в научных исследованиях и прикладных областях (Сборник докладов I Международной научно-практической конференции), Владикавказ 2020

 13. “Sensor şəbəkələr və onların arxitekturası .” Riyaziyyatın Fundamental Problemləri Və İntellektual Texnologiyaların Təhsildə Tətbiqi II Respublika Elmi Konfransının Materialları. Sumqayıt 2022

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfransında iştirakı:

 1. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika elmi konfransının materialı, Bakı 2019, 3 dekabr

 2. Riyaziyyatin fundamental problemləri və intellektual texnologiyalarin təhsildə tətbiqi II Respublika elmi konfransı . Sumqayıt 2022, 15-16 dekabr

 3. Современные тенденции развития информационных технологий в научных исследованиях и прикладных областях. I Международной научно-практической конференции), Владикавказ 2020, 27-28 mart

Dil bilgisi: Rus, İngilis

Partiyalığı: Yeni Azərpaycan Partiyasının üzvi