İnformatika

Gülmira  Zahid  qızı  Verdiyeva

Pedaqoji  elmləri namizədi, informatika kafedrasının dosenti
E-mail: qverdieva@mail.ru

 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
30.06.1967  tarixində  anadan olmuşdur.
1973-1983 – ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
1983-1988 – ci illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat – fizika fakültəsində təhsil almışdır
1988-1994- ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində  dissertant olmuş
1996-2000-cı illərdə Gəncə Dövət Universitetində proqramist kimi fəaliyyətə başlamışdır və sonralar universitetin İnformatika kafedrasının müəllimi və hal-hazırda kafedra dosentidir.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI  DƏRƏCƏ
Ali, dosent
«İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində informatika elementlərindən istifadə metodikası» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir, 2007-ci il

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ
1996-2000-cı illərdə Gəncə Dövət Universitetində proqramist kimi fəaliyyətə başlamışdır və sonralar universitetin İnformatika kafedrasının müəllimi və hal-hazırda kafedra dosentidir.
1996 – cı ildən Gəncə Dövət Universitetində İnformatika kafedrasında çalışır
İnformatikanın tədrisi metodikası, informatika fənnini tədris edir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ
İnformatikanın tədrisi metodikası, informatika

SEÇİLMİŞ  ELMİ ƏSƏRLƏRİ
1. III – IV  siniflərin riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə. H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi.- Bakı, 1998, s.154-155.
2. Alqoritmləşdirmə bazası əsasında məsələlərin həllinin təlimi. H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi.- Bakı, 1999, s.209-210.
3. İbtidai siniflərdə alqoritmləşdirmə üsülunun mahiyyəti. GDU-nün elmi əsərlər məcmuəsi.- Bakı, 2000, s.221-222.
4. Alqoritmləşdirmə bazası əsasında birinci sinifdə məsələlər həllinin təlimi. ADPİ – nin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası №1 – Bakı, 2000, s.155
5. İspolğzovanie analoqii v obuçenii (I – IVklass) GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – I. Bakı, Nurlan, 2001, səh.204 – 205.
6. İbtidai siniflərdə alqoritm anlayışının formalaşdırılmasının ümumi məsələləri. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə.- Bakı, №4. 2000, səh.19 – 23.
7.İbtidai siniflərdə informatikanın propo­devti­kası, məsələlərinin alqoritmləşdirmə proqramlaşdırma üsülu ilə həlli. Bakı, 2000, -63 səh.
8.İbtidai siniflərdə informatika elementlərinin daxil edilməsi yolları. GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – III. –  Bakı, Nurlan, 2002, səh.195 – 196.
9. Alqoritmləşdirmə əsasında məsələlər həllinin təlimi texnologiyası haqqında. GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – VI. -Bakı, Nurlan, 2003, səh.32
10. II sinifdə məsələ həllində informatika elementlərindən istifadə metodikası.  GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi – VIII. -Bakı, Nurlan, 2004, səh.328.
11. Üçüncü sinifdə informatika elementlərindən istifadə metodikası. GDU. Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı, Nurlan, 2005, səh.146 – 149.
12. Hərəkətə Aid məsələlərin həlli metodikası. GDU. Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının materialları. Bakı, Nurlan, 2005, səh.138 – 141.
13. İbtidai siniflərdə hazır proqramlardan istifadə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi №25. Gəncə, Elm, 2006, səh.132
14.  Elektron təlim prosesində tədrisin  kompüter vasitəsi ilə idarə edilməsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Təhsildə İKT. Elmi – metodiki jurnal. Bakı 2009. səh.111-117
15.Avtomatlaşmış informasiya sistemlərinin texnoloji təminatının xüsusiyyətləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Təhsildə İKT. Elmi – metodiki jurnal. Bakı 2010. səh.56-61
16. Ümumtəhsil məktəblərində informatika dərslərində layihə təlim metodundan istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Təhsildə İKT. Elmi – metodiki jurnal. Bakı 2011.№ 3. səh.57-68
17.Microsoft Excel 2007 Visa versiyası yeni öyrənənlər ücün Dərs vəsaiti Bakı 2012. 200 səh