Dekan

RİYAZİYYAT – İNFORMATİKA FAKÜLTƏSİNİN DEKANI

Hüseynov Oruc Mustafa oğlu

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanı
Fizika- riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi analiz kafedrsaının dosenti,
E – mail: oruc.hüseynov.1954@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
07.06.1954 – cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1962 -1972 – ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1972 – 1977 – ci illərdə ADU –nun (indiki BDU) Mexanika – riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
1977 – 1979 – cu illərdə Azərbaycanın Kibernetika institunda əmək fəaliyyətinə başlamış və 1979 – 1982 – ci illərdə Kibernetika İnstitununda aspirant olmuşdur. 1990 – cu ilə qədər Azərbaycanın Riyaziyyat və Mexanika institunda, RHM-də, SSRİ Neft və Kimya Sənayesi Nazirliyinin “Neft kimya- avtomat” Elm – İstehsalat birliyində elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.  1990 – cı il 2002 – ci illərdə ADAU – nun Ali riyaziyyat  kafedrasında , 2002 – ci ildən isə iniyənədək GDU – da çalışır.
Ailəlidir. İki övladı, bir nəvəsi var.
 
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali, dosent
İkinci və üçüncü tərtib hiperbolik tip tənliklər üçün xətti lokal və lokal olmayan məsələlər və onlarla bağlı optimal idarəetmə məsələləri. (namizədlik dissertasiyası) 1986 – cı il.
 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1977 – 1982 – ci illərdə Azərbaycan EA – nın Kibernetika institunda, 1982 – 1990 – cı illərdə Azərbaycan EA – nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, RHM – də və SSRİ Neft və Kimya sənayesi Nazirliyinin “Neft kimya avtomat” Elmi İstehsalat birliyində 1990 – 2002 – ci illərdə ADAU – nun Ali riyaziyyat kafedrasında, 2002 – ci ildən GDU – nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır. 2014 – cü ildən Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanıdır.
40 – dan çox məqalənin, bir neçə metodik göstərişin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi fizika tənlikləri və optimal idarəetmə məsələləri.
 
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Особые управления в системах с распределенным запаздыванием. II конференция молодых ученых Закавказных республик по автоматическому управлению. Тбилиси 1980, с 114  
2. Представление решения одной краевой задачи для гиперболического уравнения третьего порядка. Мат.Респ.науч.конф.аспир., I  книга, АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1982, с.49-52
3. О существовании и единственности решения одной нелокальной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка и интегральное представление решения. Мат. IV Респ.конф.мол. уч. по мат. и мех., ИММ АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1983, с.133-136.
4. О существовании и единственности решения некоторых краевых задач для уравнения гиперболического типа третьего порядка. Изв.АН Азерб.ССР, сер.физ.-техн. и мат. наук, 1984, №3, с.33-39
6. О существовании и единственности решения некоторых краевых задач для гиперболического уравнения третьего порядка. Мат.VI Респ.конф.мол.уч.по мат. и мех., ИММ АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1985, с.64-68
7. О корректной разрешимости уравнения влагопереноса при операторных краевых условиях. Тезисы докл.ХЫ Всесоюзы.школы по теор.опер. в функц.пространствах, часть ЫЫЫ, чел.пол.ин-т.СО АН СССР, Челябинск, 1986 с.35
8. Теорема об изоморфизме  и фундамен-тальное решение для задачи Коши, связанной с гиперболическим уравнением третьего порядка. Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения (тематический сборник научных трудов). Баку, Изд.АГУ, 1989 с.8-17
9. Фундаментальное решение задачи Коши для обобщенного уравнения влаго-переноса и его применение к задачам оптимального управления. Вестник
Бакинского Университета –Баку, 1992,№ 81 с152-157
10. Фундаментальное решение многоточечных краевых задач для обобщенного уравнения влагопереноса и его применения к задачам оптимального управления. ЭДУ. Профессор-мцяллимлярин, аспирант вя эянъ тядгигатчыларын елми конфрансы материаллары-Бакы 2005, с. 20-21
11. Фундаментальное решение одной многоточечной нелокальной задачи для гиперболического уравнения второго порядка и его применение к задачам оптимального управления. ЭДУ-70, «Рийази нязяриййяляр, онларын тятбиги вя тядриси сащясиндя олан проблемляр» мювзусунда Бейнялхалг конфрансын материаллары. Эянъя, 2008, сящ. 189-194
12. Ади диференсиал тянликлярдян мясяля вя мисаллар (нцмуняляр щялли иля бирликдя) Бакы, 2009
13. Фундаментальное решение задачи коши для гиперболических уравнений третьего порядка в пространствах типа С.Л.Соболева и его применение к нелинейным задачам оптимального управления. Сборник научных трудов Телавский Государственный Университет  №1, 2010.
С.111-117
14. Фундаментальное решение задачи коши для линейного гиперболического уравнения второго порядка и его применение к задачам оптимального  управления. ЭДУ, Бейнялхалг конфранс  Рийазиййат вя ИКТ тятбиг сащяляри вя йени тядрис техналоэийалары. Gəncə 2014, səh.38-40
15. О функции Римана одного гиперболического уравнения.III İNTERNATİONAL  SCİENTİFİC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  ст. 147-149  Baku – 2015 А.Мамедова, С.Иманова 4 səh.
16. ON OPTİMALİTY for the limar hyperbolic equation of sekond order with numerous non –lokal boundary. International Conference Baku -2015 səh.77-78