RİYAZİ ANALİZ kafedrası

1. Riyazi analiz-2

2. Riyazi analiz-4

3. Diferensial tənliklər

4. Riyazi fizika tənlikləri

5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (riy-inf(m)-III k

6. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

7. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz

8. Riyaziyyat tarixi

9. Riyazi məntiq

10.  Adi diferensial tənliklər 

11. Riyazi analizin bəzi məsələləri