İnformatika və Cəbr

Həsənova Natəvan Sabir qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

17 aprel  1973 -ci ildə Gəncə  şəhərində   anadan olmuşdur.

dört övladı var. 2009-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

     Telefon :+994556169156

      E-mail : hnatavan@mail.ru

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1990-1995-cü illər Gəncə Dövlət Universitet

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində İnformatika və Cəbr kafedrasında   çalışır.

“Cəbr -1”, “Xətti cəbr və riyazi analiz  ”, ” Cəbrin bəzi məsəıəıəri”, “Cəbr-2”, və s. fənnlər üzrə mühazirə dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Access verilənlər bazasında cədvəllər və tərtibatlat, GDU Elmi əsərlər məcmuəsi,Bakı-“Nurlan”-2004

 2. Turbo Paskal alqoritmləşdirmə dilində laboratoriya işlərinin yerinə yetirilmsinə dair metodik göstəriş, Bakı, ”Nurlan-2007”

 3. Изгиб пластины переменной толщины сосредоточенными моментами, AzTU Elmi əsərlər fundamental elmlər, Bakı-2012

 4. Поперечный изгиб пластины переменной толщины, ослабленной одной сквозной прямолинейной трещиной AzTU Elmi əsərlər fundamental elmlər, Bakı-2012

 5. İbtidai siniflərdə informatika kursunun tədrisinin propedevtik mərhələsinin metodiki xüsusiyyətləriADPU ,Təhsildə  İKT, 2017   №4

 6. Riyazi proqram paketlərinin tədris prosessində rolu, ADPU Elmi-metodik jurnal, Bakı-2019

 7. Müasir dövrdə verilənlərin yadda saxlanmasının intellektual sistemləri, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2019

 8. Müasir informasiya sistemləri və onların iqtisadiyyatda rolu, UTECA Elmi xəbərlər,Gəncə-2019

 9. Suni intellektin təhsildə tətbiqi və rolu, Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi, Respublika elmi konfransı, Sumqayıt-2020

 10. Xətti tənliklər sisteminin həll üsullarının kompüter riyazi sistemlərində(Mathcad) realizasiyası, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2022

 11. Основные преимущества применения облачных технологий в системе работы образовательного учреждения, Межденародный научный журнал Инновационная наука, Россия-2022

 12. Квантовые компьютеры как залог развития высоких технилогий, Proceedings of XIII international scientific and practical conference, Tokyo-2022

 13. Применение системы RFID в современной системе образования, Collogium-yournal, Chess-2023

 14. Python proqramlaşdlrma dilində geotətbiqlərin emal edilməsi, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2023

 15. Pyhon dilinin NumPy kitabxanası, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2023

DIL BILGISI

Rus dili mükəmməl, qismən ingilis dili.