İnformatika və Cəbr

Qənbərova  Sahibə  İbrahim qizi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01 fevral 1963-cü ildən Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində anadan olmuşdur.

İki övladı var.

     Telefon : +994506863916

      E-mail :  Qenberova.s63@mail.com

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1981-1986-cı illər Azərbaycan Texniki Universitet

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində İnformatika və Cəbr kafedrasında   çalışır.

“Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası”, “Paralel paylanan hesablamalar”, ” Proqramlaşdırma dilləri-1”, ” Proqramlaşdırma dilləri-2”, “İKT”, “Əməliyyat sistemləri”, “Translasiya üsulları” “ İnformatika”və s. fənnlər üzrə mühazirə dərsləri aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİBEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Turbo Paskal-da əlavə funksiyalar. Elmi əsarlər məcmuəsi Bakı. 2004

 2. Visual Basic-də mühitində standart modullarda prosedurların yaradılması. GDU Elmi xəbərlər 2013 №4

 3. Mathcad sistemində interopolyasiya çoxhədlisinin qurulması. GDU Elmi xəbərlər 2013 №2

 4. Решение нелинейный уравнений в системе Mathcad . Сборник задач научных трудов №1 (27) Телавский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили

 5. İnformasiya-analitik sistem əsasında yem istehsalı texnologiyasının təşkili məsələsinin əsaslandırılması. ADAU-nun ELMI ƏSƏRLƏRI Gəncə-2018, №2

 6. Müasir dövrdə verilənlərin yadda saxlanmasının intellektual sistemləri, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2019

 7. Müasir informasiya sistemləri və onların iqtisadiyyatda rolu, UTECA Elmi xəbərlər, Gəncə- 2019

 8. Xətti tənliklər sisteminin həll üsullarının kompüter riyazi sistemlərində(Mathcad) realizasiyası, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2022

 9. Квантовые компьютеры как залог развития высоких технилогий, Proceedings of XIII international scientific and practical conference, Tokyo-2022

 10. Применение системы RFID в современной системе образования, Collogium-yournal, Chess-2023

 11. Python proqramlaşdlrma dilində geotətbiqlərin emal edilməsi, GDU Elmi xəbərlər, Gəncə-2023

DIL BILGISI

Qismən rus dili, ingilis dili.

KİTABLAR

Turbo Paskal alqoritmləşdirmə dilində laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. Bakı, “Nurlan”-2007