İnformatika

Sahibə  İbrahim qizi Qənbərova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
01.02.1963  tarixində anadan olub.
1970 – 1980-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
1981-ci ildə C. İldırım  adına AzPİ-nin (indiki Texniki Universitet) «Avtomatika və hesablama texnikası» fakültəsinin elektron hesablayıcı maşınları ixtisasını daxil olmuş.
1986-cı ildə həmin fakültəni bitirmiş.
2000-ci ildən İnformatika kafedrasında işləyir. Hal-hazırda da İnformatika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıram.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ
Ali

ƏMƏK FƏALIYƏTİ
2000-ci ildən İnformatika kafedrasında işləyir. Hal-hazırda da İnformatika kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıram.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformatika və təhsildə İKT, İnformatikanın nəzəri əsasları, Turizmdə informasiya texnologiyaları, Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma, Alqoritmik dillər, Müasir proqramlaşdırma dilləri

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Turbo Pascalda əlavə funksiyalar. Tezislər. Elmi əsərlər məcmuəsi. GDU. Bakı « Nurlan» – 2004
2. Turbo Pascal alqoritmləşdirmə dilində laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş . Bakı «Nurlan»-2007
3. Visual Basic mühitində standart modullarda prosedurların yaradılması. GDU «Elmi xəbərlər», №4. Gəncə-2013
4. Mathcad sistemində interpolyasiya çoxhədlisinin qurulması. GDU «Elmi xəbərlər», №2. Gəncə-2013

5. «Решение нелинейных уравнение в системе Mathcad» Телавский Государственный Универиситет им. Якоба Гогебашвили. Сборник научных трудов. №1 (27). Тибилиси 2014