İnformatika

Mehriban  Ağa  qizi  Həsənova

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, informatika kafedrasının dosenti
E-mail:

QISA  BIOQRAFIK  MƏLUMAT
04.07.1970 tarixində  anadan olmuşdur.
1977-1987-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
1987-93-cü illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ÜTF və informatika ixtisası üzrə ali təhsilini qırmızı diplomla bitirmişdir.
1993-2008-ci illərdə tətbiqi riyaziyyat və mexanika kafedrasında dissertant olmuş
1993-2014-cü illərdə KDPİ-nin ali riyaziyyat kafedrasında, sonra informatika və hesablama texnikası kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmış, informatika kafedrasında müəllim, tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim, informatika kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsinə seçilmiş və informatika kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ ELMI  DƏRƏCƏ
Ali, texnika üzrə fəlsəfə doktoru
“Korroziya aşınmasına məruz qalmış boyuna qeyri-bircins cubuğun gərginlik-deformasiya halının tədqiqi” 2008-ci il

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ
1993-94-cü illərdə KDPİ-nin ali riyaziyyat kafedrasında və 1994-2000-ci illərdə isə informatika və hesablama texnikası kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmısam. 2001-2005-ci illərdə informatika kafedrasında müəllim, 2005-2010-cu illərdə tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim, 2011-ci ildə informatika kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsinə seçilmiş və 2014-cü ildə informatika kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır.
İnformatikanın tədrisi metodikası, informatika fənnini tədris edir

TƏDQİQAT  SAHƏSİ
Proqramlaşdırma, informasiyanın təhlükəsizliyi

SEÇİLMİŞ  ELMİ ƏSƏRLƏRİ
1.      О растяжении частично-корродированного растянутого стержня. Mexanika, maşınqayırma// Bakı, 2005, №4, s.6-10
2.      Qismən korroziya olun­muş dartılan çubuğun qey­ri-xətti dartılması. Az.TU, Elmi əsərlər//Bakı, 2006, №2, cild V(18), s.71-73
3.      On the torsion of a partially-corroded bar. National Academy of scien­ces of Azerbaijan, Proceedings of institute of matematics and mechanics, XXV, Baku, 2006, p.145-150
4.      Расчет частично-корродированного растянутого стержня. Вестник машиностроения.  Москва, №1, 2011, стр.20-22(5стр.)
5.      Параллельная схема идентификации с нулевой передачей знаний. AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəzi, Xəbərlər məc­muəsi//Gəncə, 2011, №44, s.108-112.
6.      C++ proqramlaşdırma dili. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Respublikası Təh­sil Nazirinin 16.01.2014-ci il tarixli 28 №li əmri.