Həndəsə və Cəbr

Tağıyeva Nərgiz İbrahim qızı

Tagiyeva Nergiz Ibrahim qizi Dos

Texniki elmlər namizədi, Həndəsə və Cəbr Kafedrasının dosenti

e-mail: nargiz.tagieva.71@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

27.03.1971tarixdə anadan olmuşdur.

1978-1988-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur

1988-1993-cü illərdə NDU-nun Mexanika-riyaziyyat  fakültəsində bakalavr təhsili alməşdır

1996-cı  ildən GDU-da Həndəsə və Cəbr kafedrasında çalışır

2003-cü ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir

subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

Ali

“Lövhələr və örtüklər nəzəriyyəsinin sərhəd məsələlərinin dekompozisiya üsulu ilə həlli”(namizədlik dissertasiyası) 2006-cı il.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Lövhə və örtüklər nəzəriyyəsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildən Həndəsə və Cəbr kafedrasında işləyir

2003-cü ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir

2014-cü ildən dosent vəzifəsində işləyir

SEÇİLMİŞ ƏSƏSRLƏRİ

  1. Решение краевых задач ребристых пластин методом декомпозиций..Azərb.Texniki universiteti. Elmi əsərlər fundamental elmlər, № 4, cild 11.(8), Bakı, 2003.
  2. Тагизаде А.Г.,Тагизаде Э.Д., Тагиева Н.И. Расчет устойчивых продольно сжатых пологих ребристых цилиндрических оболочек. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal.Tətbiqi mexanika, № 4, Bakı, 2005.
  3. Тагизаде Э.Д., Тагиева Н.И. Устойчивость и свободные колебания пологих ребристых цилиндрических оболочек с учетом деформации поперечного сдвига. Prof.İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları. Azərb.Memarlıq və İnşaat Universiteti. Bakı,2008.
  4. Tağıyeva N.İ.Dairə üçün Dirixle məsələsinin dekompozisiya üsulu ilə həlli. Nəzəri və tətbiqi mexanika, № 1, Bakı,2008.
  5. Тагизаде А.Г.Тагизаде Э.Д., Тагиева Н.И. Решение граничных задач ребристых некруговых цилиндрических оболочек. Nəzəri və tətbiqi mexanika № 1. B.2010.
  6. Tağıyeva N.İ. Kompozit materialdan olan düzbucaqlı lövhənin eninə əyilməsi. Gəncə Reqional Elmi mərkəz. Xəbərlər Məcmuəsi, 43, Elmi nəş. Gəncə,2011.
  7. N.İ.Tağıyeva. Simmetrik yüklənmiş dəyişən qalınlıqlı dairəvi lövhənin əyilməsi. GDU,Elmi xəbərlər,№ 4,Gəncə,2013.
  8. N.İ.Tağıyeva. Düz xətli çatlarla zəifləmiş dəyişən qalınlıqlı tirin əyilməsi. Azərbaycan Milli EA. Gəncə bölməsi,xəbərlər məcmüəsi. Gəncə,2014.