İnformatika

Kəmalə  Arif  qizi  Salmanova

İnformatika kafedrasının baş müəllimi
E-mail: k.salmanova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
28.02.1977 tarixində anadan olmuşdur
1984-94-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
1994-98-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakültəsində təhsil  almışdır
1998- 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistr dərəcəsini almışdır.
2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim
2006-cı ildən isə baş müəllim vəzifəsində işləyir
Ailəlidir.

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
Ali
«Mütləq bərk özül üzərində qoyulmuş başlanğıc deformasiyalı ikiqat lövhənin vibro hərəkətli yükün təsiri altındakı dinamikası» mövzusunda dissertasiya işi tamamlanmışdır. 2014-cü il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2000-2006-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, 2006-cı ildən isə baş müəllim vəzifəsində işləyir.
12-dən çox elmi məqalənin müəlifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Elektron cədvəllər, İnformatika və təhsildə İKT, Təhsildə kompüter modelləşdirilməsi, İnformatika

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏR
1. Динамика вибро-движущихся сил действующих на слой с конечными началь­ными деформациями, лежащий на жестком основании. «Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri» beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan. 2007, səh.79-80
2. On the dynamics of vibromotive forces acting on two-layer slab with finite initial strains, resting on the rigid foundation. Riyaziyyat və mexanika institutunun əsərləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.Bakı,2008, səh.127-136
3. Напряженное состояние в двух­слой­ной плите с конечными  началь­ными деформациями лежащей на жестком основании вызванной с вибро-движущихся сил. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal, Nəzəri və tətbiqi mexanika, c.IV, №1 (13), Bakı, 2009, səh.64-73
4. On the dynamics  of a finite pre-strained bi-layered slab resting on a rigid foundation under the action of an oscillating moving load. Journal of Sound and Vibration,327, 2009, p.454-472
5. Rijid zemin üzerine oturan sonlu ön şekil değiştirmeleri  olan iki katlı levhaya  etki eden titreşimli hareketli yükün dinamiği. XVI.Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri,səh 105-114, Türkiye 2010
6. Плите с конечными началь­ными деформациями при действие на них вибро-движущихся сил. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal, Nəzəri və tətbiqi mexanika, c.VIII, №1 (29), Bakı, 2013, səh.126-133
7. O критической ско­рос­ти вибро-движу­щихся сил дейст­вующий на двух­слойную плиту с конечными началь­ными деформациями, лежащий на жестком основании. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal, Nəzəri və tətbiqi mexanika, c.VIII, №2 (30), Bakı, 2013, səh.116-125
8. The Influence of The Initial Stressed On The Dynamics Of The Dynamics Of The Moving Load Acting On The Hydro-Elastic System Consisting Of The Pre-Stressed Plate, Compressible Viscous Fluid And Rigid Wall. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika-Texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriası, c.XXXV, №1, Bakı, 2015
9. Big Data haqqında. Gəncə Dövlət Universiteti. Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyasları. Gəncə 2014, II hissə, səh -144-145
10. Bakalavr ixtisaslarında kompüter praktikasının vacibliyi və icra qaydaları. Gəncə Dövlət Universiteti. İnformasiya-Kommunikasiya texnologiyaları. Elmi-praktik konfransın materialları