Riyazi Analiz

RİYAZİ  ANALİZ  KAFEDRASI

ra1

Kafedra 1938-ci ildə «Riyaziyyat» adı ilə yaranmışdır. 1951-1952-ci tədris ilindən «Riyazi analiz» adı altında fəaliyyət göstərmişdir.

Kafedrada 19 nəfər professor-müəllim, 5 nəfər tədris-köməkçi heyət çalışır.

Professor-müəllim və tədris-köməkçi heyət

 1. dosent A.M.Hüseynov
 2. Fəxri professor Ə.U.Quliyev
 3. dosent O.M.Hüseynov
 4. dosent M.M.Sadıqov
 5. dosent L.İ.Qocayeva
 6. dosent S.Q.Həsənov
 7. dosent Z.D.Abbasov
 8. r.f.d.,baş müəllim N.F.Bəşirova
 9. r.f.d.,baş müəllim N.Ə.Neymətov
 10. r.f.d.,baş müəllim A.R.Qasımova
 11. r.f.d.,baş müəllim T.C.Məmmədov
 12. baş müəllim N.Ə.İsmayılov
 13. baş müəllim S.S.İbrahimova
 14. baş müəllim S.M.Bağırova
 15. müəllim T.S.Tanırverdiyev
 16. müəllim G.X.Məmmədova
 17. müəllim L.Q.Kazımova
 18. müəllim F.Ş.Seyidova
 19. baş laborant N.R.Qurbanova
 20. baş laborant G.İ.Əsədova
 21. operator N.S.Novruzova
 22. laborant Z.Məsimova

 

Hal-hazırda kafedrada iki istiqamətdə elmi tədqiqat işləri aparılır. Bunlar «Diferensial tənliklər» və «Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz» istiqamətləridir. Kafedranın on altı magistr tələbəsi var.

Riyazi analiz kafedrasında-Elmi tədqiqat işləri. Kafedranın elmi-tədqiqat işləri professor-müəllim heyətinin fərdi elmi iş planı əsasında yerinə yetirilir. Plan ümumi beş illik və bu beş ilin hər bir illəri üzrə tərtib edilir. Kafedrada aşağıdakı problemlər üzrə tədqiqat işləri aparılır:

 1. Spektral nəzəriyyə.
 2. Funksiyalar nəzəriyyəsi.
 3. Diferensial tənliklər və riyazi fizika tənlikləri.
 4. Riyaziyyatın tədrisi məsələləri.
 5. Səpilmə nəzəriyyəsinin tərs məsələləri

Elmi pedaqoji işçilərin hazırlanması: Elmi-pedaqoji kadrlar magistratura, dissertantura, aspirantura, doktorantura yolu ilə hazırlanır. Dos. M.Sadıqov, dos.B.A.Mustafayev, dos.A.M.Hüseynov əyani aspirantura yolu ilə prof.Ə.Quliyev, dos. L. Qocayeva, dos. S.Həsənov, dos. O.Hüseynov dissertantura yolu ilə elmi dərəcə almışlar. Kafedra əməkdaşlarından b/m N.Neymətov, b/m N.Bəşirova, müəl.A.Məmmədova, müəl.T.Tanırverdiyev,müəl. G.Məmmədova, müəl. L.Kazımova, b\lab.G.Yusifova hal-hazırda dissertandırlar, A.Qasımova isə aspiranturanı bitirmiş və müdafiə ərəfəsindədir.

Kafedra əməkdaşlarının sayı, dərəcəlik vəziyyəti: Kafedranın 19 nəfər professor-müəllim heyəti vardır: elm. dok., prof.yoxdur, elm. nam, dosent-8nəfər, baş müəl.-6 nəfər, müəllim-5 nəfər. Bundan əlavə kafedranın 5 nəfər tədris köməkçi heyəti vardır.

Kafedrada tədris olunan fənlərin siyahısı:

Bakalavr pilləsi üçün

 1. Riyazi analiz
 2. Diferensial tənliklər
 3. Riyazi fizika tənlikləri
 4. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Ehtimal
 7. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksianal analiz
 8. Funksional analiz
 9. İnteqral tənliklər
 10. Xüsusi törəməli diferensial tənliklər
 11. Riyazi məntiq
 12. Riyaziyyat tarixi
 13. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 14. Riyaziyyat
 15. Ali riyaziyyat

Magistr pilləsi üçün

 1. Riyazi analizin müasir problemləri
 2. Riyazi analizin bəzi məsələləri
 3. Riyazi analizin tarixi və metodologiyası
 4. Diferensial tənliklər müasir problemləri
 5. Diferensial tənliklərin bəzi məsələləri
 6. Diferensial tənliklərin tarixi və metodologiyası
 7. Operasiya hesabı
 8. Sıralar nəzəriyyəsi

Kafedranın doktarantların və dissertantların sayı

 1. Riyazi analiz ixtisası üzrə  doktorant Tanırverdiyev Tofiq Sərdar oğlu «Sərhəd şərtləri klassik tipli olmayan parabolik vəhiperbolik tənliklərlə təsvir olunan bəzi optimal idarəetmə məsələləri» elmi rəhbər prof.K.Həsənov
 2. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Məmmədova Afaq Faiq qızı «Obratnaə zadaça teorii rasseətə dlə rastuheqo potenüiala operatori Şturma-Liuvillə» elmi rəhbər prof. H.Hüseynov dos. B.A.Mustafayev
 3. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Qurbanova Ülkər Vəliyəddin  qızı «Sonsuz  oblasta çoxölçülü parabolik tənliklər sistemi üçün tərs məsələnin həllinin tətbiqi» elmi rəhbər prof.M.Quluyev
 4. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Bağırova Sevinc Müzəffər qızı «Dörd tərtibli operator diferensial tənliklər üçün  bəzi  sərhəd məsələlrinin həll olunması » elmi rəhbər prof. S.Mirzəyev
 5. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı «Optimal idarəetmə üsullarının xüsusi törəməli tənliklər üçün karet olmayan  bəzi məsələlərə tətbiqi » elmi rəhbər prof.H.Quluyev
 6. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Məmmədova Gülnarə Xanlar qızı «Həyacanlanmış birölçülü  Dirak  operatorunun məxsusi və  qoşulmuş funksiyalar sisteminin spektral xassələri» elmi rəhbər prof.V.Qurbanov
 7. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə dissertant Əliyeva Gülüstan Nağı qızı «Fits- Xyu- Naqumo tipli tənliklər üçün başlanğıc – sərhəd məsələlərinin həllinin  qloballığı»  elmi rəhbər prof.N.İsgəndərov
 8. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Həşimov Çingiz Məmməd  oğlu «Sərhəd şərtinə spektral parametr daxil olan kəsilən diferensial operatorun məxsusi funksiyalarının ümumiləşmiş Lebeq fəzalarında  bazislik xassələri» elmi rəhbər prof.V.Bilalov
 9. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Quliyeva Sevinc Bakir qızı «Ox üzrə və izləmə qüvvələrinin təsiri altında olan milin eninə rəqslərinə uyğun diferensial tənliyin məxsusi funksiyalarının xassələri» elmi rəhbər prof. O.Rzayev
 10. Riyazi analiz  ixtisası üzrə doktorant Kazımova Ləman Qalib qızı-«Mühitlə təmasda olan mökəmləndirilmiş  anizotrop silindrik örtüyün məxsusi  rəqslərinin asimptotik analizi»   elmi rəhbər prof.F. Lətifov
 11. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Ələsgərov Miran İbrahim oğlu «Morvi tip Hardi siniflərində Riman sərhəd məsələləri və onun bazislik məsələlərinə tətbiqi » elmi rəhbər prof.B.Bilalov
 12. Diferensial tənliklər ixtisası üzrə doktorant Rzayeva Humay Şəmsəddin qızı «Bəzi diferensial operatorlar üçün qeyri  – xətti məxsusi qiymət məsələlrinin həllərinin lokal və qlobal strukturu haqqında» elmi rəhbər prof.Z.Əliyev

Kafedra üzvlərinin nəşrləri (dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, metodik görtərişlər və çap olunan məqalələr)

Kafedra üzvlərinin çap etdirdikləri kitablar.

Ə.U.Quliyev.

 1. Riyaziyyat tarixindən oçerklər(dərs vəsaiti) Maarif-2004
 2. Riyaziyyatdan məsələ və misallar(həlli ilə) Bakı-2006 (L.Qocayeva ilə birlikdə). (dərs vəsaiti)
 3. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi. Bakı-1996 (dərs vəraiti)
 4. Bul funksiyaları. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. Bakı,Maarif 2002. (R.Əhədovla birlikdə).
 5. Riyazi məntiq. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomlarının qurulması. Gəncə 2011 (N.Neymətov)

M.Sadıqov.

 1. Ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı (dərs vəsaiti) Bakı-2007.
 2. Xətti inteqral tənliklər kursu. Bakı 2014

A.M.Hüseynov, T.C.Məmmədov, Ə.Ə.Əlyazov

 1. Əməliyyatlar tədqiqi. Bakı,2014
 2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri. Bakı, 2014

S.Q.Həsənov

 1. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analizin elementləri  I hissə. Bakı 2010

B.M.Nəbiyev.

 1. Ali riyaziyyatın elementləri(dərs vəsaiti) Gəncə -2008.

L.Qocayeva.

 1. Riyaziyyatdan məsələ və misallar(həlli ilə)Bakı-2006.Dərs vəsaiti. (Ə.Quliyevlə birlikdə).

O.Hüseynov.

 1. Adi diferensial tənliklərdən məsələ və misallar (dərs vəsaiti) Gəncə 2009

Ə.U.Quliyev, N.Ə.Neymətov.

 1. Riyazi məntiq. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomlarının qurulması. Gəncə 2011

B.A.Mustafaev

 1. Функции Римана, операторы преобразования, обратные задачи теории рассеания для одного класса потенциалов Штурма-Лиувилля с непрерывным спектром на полюсы. Baku-2009

B.A.Mustafayev, Z.Əfəndiyeva.

 1. Vektorial analizin bəzi elementləri. 3 nüsxə, 2009

Dos. Z.Abbasov

 1. Triqonometriya TEIT. adlı dərs vəsaiti. Bakı – 2008. 194 səh;
 2. Riyazi fizika tənlikləri. adlı dərs vəsaiti: Bakı – 2014, 254 səh;
 3. «28» ədəd elmi və metodiki məqalə:  «110» səh. Həcmində;

Kafedranın təşkil etdiyi elmi seminarlar tematikası. Kafedrada fəaliyyət göstərən elmi seminarda əsəasən Naymarkın monoqrafik kitabı olan «Линейные дифференциального операторы» kitabı öyrənilir.Bundan əlavə burada müəllimlər öz elmi-tədqiqatlarından, habelə tələbələr TEC xətti ilə apardıqları elmi işlərdən məruzə edirlər.

Kafedra iclas zamanı

ra2

Riyazi analiz kafedrasının müdiri – Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu.

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent                       

Abbas1948-ci il yanvarın 1-də Qazax rayonu Yenikənd (Aşağı Kəsəmən) kəndində anadan olmuşdur. 1954-1965-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur. 1965-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyat  fakültəsində təhsil almışdır. 1974-1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin əyani aspirantı olmuşdur. “Cırlaşan və qarışıq tip tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin təqribi həlli” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1970-1988-ci illərdə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (Gəncə Dövlət Universitetinin) işləmiqdir. 1989-1995-ci illərjə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda (Azərbaycan Texnologiya Universiteti) işləmişdir. 1996-1999-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Qazax filialında kafedra müdiri vəzifəsində işləmişdir, 1999-cu ildən isə həmin filialda dekan vəzifəsinə seçilmişdir. 2004-2012-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Qazax filialında dekan işləmişdir. 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının dosentidir. 2018-ci ildə Riyazi analiz kafedranın müdiri təyin olunmuşdur. 30-dan çox elmi məqalənin  müəllifidir.