VI semestr

1. Adi diferensial tənliklər

2. Riyaziyyatın tədrisi metodikası

3. Psixologiya

4. Mülki müdafiə

5.  Hesablama riyaziyyatı