Riyazi analiz

Hüseynov Oruc Mustafa oğlu

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanı
Fizika- riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi analiz kafedrsaının dosenti,
E – mail: oruc.hüseynov.1954@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
07.06.1954 – cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1962 -1972 – ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1972 – 1977 – ci illərdə ADU –nun (indiki BDU) Mexanika – riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
1977 – 1979 – cu illərdə Azərbaycanın Kibernetika institunda əmək fəaliyyətinə başlamış və 1979 – 1982 – ci illərdə Kibernetika İnstitununda aspirant olmuşdur. 1990 – cu ilə qədər Azərbaycanın Riyaziyyat və Mexanika institunda, RHM-də, SSRİ Neft və Kimya Sənayesi Nazirliyinin “Neft kimya- avtomat” Elm – İstehsalat birliyində elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.  1990 – cı il 2002 – ci illərdə ADAU – nun Ali riyaziyyat  kafedrasında , 2002 – ci ildən isə iniyənədək GDU – da çalışır.
Ailəlidir. İki övladı, bir nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İkinci və üçüncü tərtib hiperbolik tip tənliklər üçün xətti lokal və lokal olmayan məsələlər və onlarla bağlı optimal idarəetmə məsələləri. (namizədlik dissertasiyası) 1986 – cı il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1977 – 1982 – ci illərdə Azərbaycan EA – nın Kibernetika institunda, 1982 – 1990 – cı illərdə Azərbaycan EA – nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, RHM – də və SSRİ Neft və Kimya sənayesi Nazirliyinin “Neft kimya avtomat” Elmi İstehsalat birliyində 1990 – 2002 – ci illərdə ADAU – nun Ali riyaziyyat kafedrasında, 2002 – ci ildən GDU – nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır. 2014 – cü ildən Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanıdır.
40 – dan çox məqalənin, bir neçə metodik göstərişin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi fizika tənlikləri və optimal idarəetmə məsələləri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Особые управления в системах с распределенным запаздыванием. ЫЫ конференция молодых ученых Закавказных республик по автоматическому управлению. Тбилиси 1980, с 114  
2. Представление решения одной краевой задачи для гиперболического уравнения третьего порядка. Мат.Респ.науч.конф.аспир., Ы  книга, АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1982, с.49-52
3. О существовании и единственности решения одной нелокальной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка и интегральное представление решения. Мат. ЫV Респ.конф.мол. уч. по мат. и мех., ИММ АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1983, с.133-136.
4. О существовании и единственности решения некоторых краевых задач для уравнения гиперболического типа третьего порядка. Изв.АН Азерб.ССР, сер.физ.-техн. и мат. наук, 1984, №3, с.33-39
6. О существовании и единственности решения некоторых краевых задач для гиперболического уравнения третьего порядка. Мат. VЫ Респ.конф.мол.уч.по мат. и мех., ИММ АН Азерб.ССР, Баку, «Элм», 1985, с.64-68
7. О корректной разрешимости уравнения влагопереноса при операторных краевых условиях. Тезисы докл.ХЫВсесоюзы.школы по теор.опер. в функц.пространствах, часть ЫЫЫ, чел.пол.ин-т.СО АН СССР, Челябинск, 1986 с.35
8. Теорема об изоморфизме  и фундамен-тальное решение для задачи Коши, связанной с гиперболическим уравнением третьего порядка. Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения (тематический сборник научных трудов). Баку, Изд.АГУ, 1989 с.8-17
9. Фундаментальное решение задачи Коши для обобщенного уравнения влаго-переноса и его применение к задачам оптимального управления. Вестник
Бакинского Университета –Баку, 1992,№ 81 с152-157
10. Фундаментальное решение многоточечных краевых задач для обобщенного уравнения влагопереноса и его применения к задачам оптимального управления. GDU. Professor-müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmikonfransı materialları-Bakı 2005, s. 20-21
11. Фундаментальное решение одной многоточечной нелокальной задачи для гиперболического уравнения второго порядка и его применение к задачам оптимального управления. GDU-70, «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisisahəsində olan problemlər» mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Gəncə, 2008, səh. 189-194
12. Adi diferensial tənliklərdən məsələ və misallar (nümunələr həlli ilə birlikdə) Bakı, 2009
13. Фундаментальное решение задачи коши для гиперболических уравнений третьего порядка в пространствах типа С.Л.Соболева и его применение к нелинейным задачам оптимального управления. Сборник научных трудов Телавский Государственный Университет  №1, 2010.
С.111-117
14. Фундаментальное решение задачи коши для линейного гиперболического уравнения второго порядка и его применение к задачам оптимального  управления. GDU, Beynəlxalq konfrans  Riyaziyyat və İKT tətbiq sahələri və yenitədris texnalogiyaları. Gəncə 2014, səh.38-40
15. О функции Римана одного гиперболического уравнения.III İNTERNATİONAL  SCİENTİFİC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS  ст. 147-149  Baku – 2015 А.Мамедова, С.Иманова 4 səh.

16. ON OPTİMALİTY for the limar hyperbolic equation of sekond order with numerous non –lokal boundary. International Conference Baku -2015 səh.77-78