VII semestr

1. Kompüterin proqram təminatı

2. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası

3. S.f.Kompüter qrafikası

     S.f.Kompüter arxitekturası

4. S.f.Diferensial həndəsə

     S.f.Ədədi sistemlər

5. S.f.Variasiya hesabı və optimallaşdırma

    S.f.Funksional analiz

6. S.f. Məktəbşünaslıq

     S.f.Xüsusi törəməli diferensial tənliklər

     S.f.Riyazi analizin bəzi məsələləri