“Xətti bircins olmayan sistem. Sabit əmsallı xətti bircins sistemin ümumi həllinin qurulması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

1 dekabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının dosenti Tahir Məmmədovun Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 4 kursunda Adi diferensial tənliklər fənnindən açıq mühazirə dərsi keçirilmişdir. “Xətti bircins olmayan sistem. Sabit əmsallı xətti bircins sistemin ümumi həllinin qurulması” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə n tərtibli xətti diferensial tənliklərin bircins və qeyri

Read More

Fakültə Elmi Şurası keçirildi.

30 noyabr  2022-ci il tatixdə saat 15:00-da  Fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR: 1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti (Kafedra müdirləri, Dekan müavini) 2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi (Tədris metod komissiyanın sədri) 3. Müsabiqə

Read More

“C++ dilində çoxölçülü massivlərin emalı” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

29 noyabr 2022-ci il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının müəllimi Rəhimova Lalənin Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 3 kursunda Proqramlaşdırma dilləri-2 fənnindən laboratoriya dərsi keçirilmişdir. “C++ dilində çoxölçülü massivlərin emalı” mövzusunda açıq dərsin məqsədi C++ proqramlaşdırma dilində birölçülü massivlərə aid iş bacarıqlarını mənimsəmiş tələbələrdə çoxölçülü massivlərin tərtibi və onların emalına aid bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqdır.Açıq

Read More

“Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

28 noyabr 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi Afət Qurbanovanın Riyaziyyat müəllimliyi 3 kursunda Variasiya hesabı və optimallaşdırma fənnindən “Nəqliyyat məsələlərinin quruluşu və iqtisadi riyazi modeli. Nəqliyyat məsələsinin həlli üsullarına aid çalışma həlli” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirilmişdir. Dərsdə kafedra müdiri dos.S.ZeynallI, dos.Ü.Əfəndiyev, dos.Y.Namazov, e\n.b\m.R.Məmmədov, dos.T.Məmmədov, dos.E.Cəfərli, b\m.S.Abbasova, b\m.C.Məmmədova, b\m.K.Qaybalıyeva, müəllim P.Mustafayeva və kafedranın

Read More

“Kompüter şəbəkələri və onların növləri” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

18 noyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının baş müəllimi Samirə Babayevanın Riyaziyyat müəllimliyi 4 kursunda Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia texnologiyaları fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. Mövzunun məqsədi və hədəfləri kompüter şəbəkələri haqqında məlumat vermək. Tələbələri şəbəkədə istifadə olunan avadanlıqlarla və onların iş prinsipi ilə tanış etmək, lokal və qlobal şəbəkələrdəki protokolları təyin etmək.

Read More

“Asılı və asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlərə aid və şərti paylanma və şərti sıxlıq funksiyasına aid məsələlər həlli” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

21 noyabr 2022-cı il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının müəllimi Aysel Ağazadənin Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 4 kursunda Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika fənnindən seminar dərsi keçirilmişdir. “Asılı və asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlərə aid və şərti paylanma və şərti sıxlıq funksiyasına aid məsələlər həlli” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə asılı və

Read More

“Kompüterlərin texniki təminatı (HARDWARE )” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdi

17 noyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının müəllimi İlhamə Zeynalovanın Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 2 kursunda İnformatikanın nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya dərsi keçirilmişdir. Mövzunu məqsədi : Tələbələri kompüterlərin texniki təminatı ilə tanış etmək, onlarda kompüterin əsas və köməkçi hissələri, daxiletmə – xaricetmə qurğuları, yaddaş qurğuları və onların iş prinsiplərinə aid bilik, bacarıq və vərdişlərin

Read More

“3D qrafiklərdə səpələnmiş nöqtələrin (“scatter plot”) göstərilməsi” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

17 noyabr 2022-cı il tarixdə İnformatika və cəbr kafedrasının dosenti Sahib Hüseynovun Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 5 kursunda Riyazi proqramlar paketi fənnindən mühazirə dərsi keçirilmişdir. “3D qrafiklərdə səpələnmiş nöqtələrin (“scatter plot”) göstərilməsi” mövzusunda açıq dərsin mahiyyəti Python proqramlaşdırma dilinin elmi qrafika sahəsinə aid idi. Daha dəqiq deyilsə mühazirə 3 ölçülü fəzada analitik funksiyalar şəklində verilmiş

Read More

“Homomorfluq və izomorfluq. Cəbri sistemlər. Bir cəbri əməliyyatlı cəbr” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir

17 noyabr 2022-cı il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi İlahə İbrahimovanın Riyaziyyat müəllimliyi 3-2 kursunda Diskret riyaziyyat və məntiqi elementləri fənnindən “Homomorfluq və izomorfluq. Cəbri sistemlər. Bir cəbri əməliyyatlı cəbr” mövzusunda seminar dərsi keçirilmişdir. Dərsdə Homomorfizm əməllər təyin olunmuş obyektlər sisteminə aiddir. Bu anlayış riyaziyyatın və məntiqin anlayışı, ilk dəfə cəbrdə yaranmışdır. İzomorfizm anlayışı müzsir

Read More