Riyazi analiz

Abbasov Zəfər Duman oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Riyazi analiz kafedrası
E-mail: dumanlı.zefer@ mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
02.07. 1971-ci tarixdə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.
1978-1988-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1988-1989 –cu illərdə fəhlə işləmişdir.
1989-1994-cü illərdə ADU-nun (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
1994-1998-ci illərdə Astara rayonunda riyaziyyat müəllimi
1998-2002-ci illərdə Astara rayonunda məktəb direktoru işləmişdir.
2002- ci ildən GDU-da çalışır.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏSI
Ali, dosent
«Termoelastikiyyətin praktik xarakterli tərs   və rabitəli məsələlərin həll üsulları» mövzusunda (riyaziyyat, üzrə fəlsəfə doktoru) 2012-cu il

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1994-1998-ci illərdə Astara rayonunda riyaziyyat müəllimi
1998-2002-ci illərdə Astara rayonunda məktəb direktoru işləmişdir.
2002- ci ildən GDU-da çalışır.
Riyazi fizika tənlikləri fənnini tədris edir.
30-dan çox məqalənin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQATIN SAHƏSI
Termoelastikiyyət üçün tərs və rabitəli məsələlər.
SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. «Hərəkət miqdarının dəyişməsi ilə güc arasında əlaqə düsturu» «Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi» «Azərbaycan məktəbi» jur-nalına əlavə. Bakı 1991, № 1-4,səh.7. İSSN 0206-1988
2. «Düz dairəvi silindrdə istilik mənbəyi və həcmi qüvvələrin təyininə aid termoelastikiyyətin tərs məsələsi» «Nəzəri və tətbiqi mexanika» № 2 Bakı -2008 səh. 34-38
3 «Влияние пондермоторной силы на температурное поля и напряжение в слое» «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов»№5 (59) ИССН 1991-3087  Москва-2011  стр. 45-49
4. «Heat waves in double layer under periodic change of surface load” Proceedings of İMM of NAS of Azerbijan 2011, v.XXXIV (XLII)pp.105-110 İSSN 0207-3188.Baku 2011
5. «Обратная задача теплопроводности определения интенсивности источника тепла в ортотропной прямоугольной плите», «Естественные и технические науки» №1 (57), Москва, 2012г. ИССН 1684-2626 ст.22-27
6. «Обратная задача об определении интенсивности тепловых источников и плотности обьемных сил в цилиндре бесконечной длины», «Научное обозрение» №5, 2013г. ИССН 1815-4972. ст.141-145, Москва-2013 г
7. «İkiqat lövhədə yerdəyişmələrin təyininə aid rabitəli məsələ» Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrasın materialları 15-16 may 2014 səh.68-70
8. «Furye inteqralının tətbiqi ilə bircins olmayan birölçülü dalğa tənliyinin həlli» AMEA Gəncə bölməsi xəbərlər məcmuəsi № 1 (59), 2015, 137-140
9. «Triqonometriya test»  dərs vəsaiti Azərb.Resp.T.N-nin 14.07.2008, 905 saylı əmri ilə çap olunmuşdur. Qrifli nəşr. Bakı  2008, 194 səh.
10. «Riyazi fizika tənlikləri» Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.07.2014-cü il tarixli 799 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. «Ləman nəşriyyat poliqrafiya»MMC,  Bakı 2015, 330 səh.