Riyazi analiz

Nazim Əsədulla oğlu Neymətov

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tədris məsləhətçisi
Riyazi analiz kafedrsaının baş müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
E – mail: nneymatov.@ yandex.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
01.04.1975 – ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.
1982 – 1992 – ci illərdə Naxçıvan MR Ordubad şəhər orta məktəbdə oxumuşdur.
1994 – 1998 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Riyaziyyat-informatika fakültəsində təhsil almışdır.
1998 – 2000 – ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Riyazi analiz kafedrasında magistr təhsil almışdır.
2000 – ci ildən hazırki vaxta qədər  Gəncə Dövlət Universitetində Riyazi analiz kafedrasında çalışır.
Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali
Çəkili inteqral göstəriliş və bəzi çəkili daxilolma teoremləri (namizədlik dissertasiyası) 2015 – ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2000 – ci ildə hazırki vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetində Riyaziyyat-informatika fakültəsinin Riyazi analiz kafedrasında stajor müəllim, müəllim və baş müəllim işləmişdir.
22 məqalənin və 5 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Funksional analiz, ümumiləşmiş funksiyalar, daxilolma teoremləri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Qüvvət sıralarının qeyri-aşkar funksiyalar nəzəriyyəsinə tətbiqi
2. Qüvvət sıralarının dönməsi
3. Xristian Hüygensin bir kəşfi
4. Fundamental funksiyanın varlığı
5. Исследование собственных значений, собственных функций одной краевой задач
6. Ümumiləşmiş funkiyalar fəzanda Puasson tipli düsturlar.
7. Kibernetika və informasiya texnologiyasının əsas vəzifələri
8. Xətti tənliklər sisteminin həllərinin sərbəst hədlərdən asılılğının tədqiqi
9. Diferensial operatorun fundamental funksiyaları və həllin lokal xassələri
10. Qeyri xətti tənliyin təqribi üsullarla həlli
11. Теоремы вложения «весовых» пространств функций, с конечным набором дифференциально-разностных свойств.
12. Новые функциональные пространства дифференцируемых функций и теоремы вложения.
13. Теоремы вложения “весовых” пространств функций, с набором дифференциально-разностных свойств.
14. Об одной форме интегрального представления с “весом” для дифференцируемых функций многих переменных.
15. Граничные свойства функций из весовых пространств функций co смешанными дифференциальное-разностными характеристиками.
16. Варианты интегральных представлений дифференцируемых функций.
17. Вопросы аппроксимации функций из пространства QΛ.
18. New functional spaces of differentiable functions and imbedding theorems.
19. The Problems on Approximation of Functions from Space
20. Theorems of an investment of “weight” spaces of functions, with a set differential-difference of properties.
21. Diferensiallanan funksiyalarda QL-normalı “çəkili” integral bərabərsizliklər.
22. Theorems on interpolation of Besov type spaces.

Nəşr olunmuş kitablar.

1. Riyazi məntiq. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin aksiomatik qurulması.

2. Riyazi məntiq.

3. Xətti cəbr və riyazi analiz

4. Ədədi sıralar

5. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabının bəzi elementləri