Riyazi analiz

Aynur Ramazan qızı Qasımova

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin humanitar işlər üzrə dekan müavini

Riyazi analiz kafedrsaının baş müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
E – mail: aynur_gasimova7@ rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
07.08.1979 – cü ildə Gürcüstan Respublikası Dmanisi rayonunda anadan olmuşdur.
1986 – 1996 – cı illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1996 – 2000 – ci illərdə BDU-nun Mexanika – riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
2000 – 2002 – ci illərdə BDU-nun Mexanika – riyaziyyat fakültəsində funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.
2002-2005 – ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstutunun doktorantı olmuşdur. 2016-cı ildə dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2005 – ci ildən isə hazırkı vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasında çalışır.
Ailəlidir. Bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali
Artan potensiallı həyəcanlanmış Ştark operatorunun cpektral xarakteristikalarının analizi (namizədlik dissertasiyası) 2016 – cı il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2002-2005 – ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsində kiçik elmi işçi işləmişdir.
2005 – ci ildən isə hazırkı vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakültəsində dekan müavini, Riyazi analiz kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.
27 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Funksiyalar nəzəriyyəsi, diferensial tənliklər.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.      Дж.И.Мамедханов, А.Р.Ахмедова «Задачи аппроксимации в среднем на замкнутых кривых в комплексной плоскости», Тезисы научной конференции, посвященной  70-ти летию члена корреспондента АН Азерб.Респ., проф.Я.Дж.Мамедова, Бакы, 2001
2.      Дж.И.Мамедханов, А.Р.Ахмедова «Прямая  задача аппроксимации в среднем на замкнутых кривых в комплексной плоскости», Материалы научной конференции, посвященной  85-ти летию заслуженного деятеля науки проф.А.Ш.Габибзаде,Бакы, 2001
3.                  N.Ə.Neymətov, A.R.Qasımova «Kibernetika və infoormasiya texnologiyasının əsas vəzifələri», Gəncə Dövlət Universiteti 70il.İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və elektron təhsilin  aktual problemləri.Elektron idarə etmə.Elmi praktik konfrans,29-30noyabr, Gəncə, 2007.
4.      А.Р.Ахмедова «Исследование рашения финитно-возмущенного уравнения Штарка на полуоси», Азярбайъан Технолоэийа Университети,Елми хябярляр.Тябият елмляри бюлмяси.Эянъя 2008
5.      А.Р.Ахмедова «Оператор преобразования для возмущенного уравнения Штарка на полуоси» AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz “Xəbərlər Məcmuəsi” № 32, Gəncə 2008.
6.      Б.А.Мустафаев, Н.А.Исмаилов, Т.Д.Мамедов, А.Р.Ахмедова  «Экспоненциально возмущенное уравнение Штурма- Лиувилля и оператор преобразования», Gəncə Dövlət Universiteti, Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər, Konfrans materialları, Gəncə 2008 səh. 111-114.
7.      Б.А.Мустафаев, А.Р.Ахмедова, С.С.Гусейн-заде «Некоторые методы нахождений функций Римана для компактных уравнений», Gəncə Dövlət Universiteti, Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər, Konfrans materialları, Gəncə 2008 səh.
8.      Ахмедова А.Р. Оператор преобразования для некоторого класса возмущенных    уравнений Штурма-Лиувилля. AzərbaycanTexniki Universiteti, «Elmi əsərlər»  fundamental elmlər, №2 cild VII  (26) , Bakı, 2008,  səh.82-85
9.      Ахмедова А.Р. К спектральной теории  финитно-возмущенного оператора Штарка на полуоси. Azərbaycan TexnikiUniversiteti, «Elmi əsərlər»  fundamental elmlər, №2 cild VII  (27), Bakı, 2008,  səh.83-85
10.  Ахмедова А.Р. Исследование рeшения финитно-возмущенного уравнения Штарка на полуоси. «Научные вести»,Азербайджанский Технологический  Университет, 2008, №7-8, стр.20-24.
11.  Ахмедова А.Р. Оператор преобразования для возмущенного  уравнения Штарка на полуоси. «Известия», Гянджинский Региональный Научный Центр  На­цио­нальной Академии  Наук Азербайджана.2008, стр. 138-142.
12.  Ахмедова А.Р. Обратная задача теории рас-сеяния для  возмущенного оператора Штарка на полуоси. «Математика, информатика, физика и их преподавание», МПГУ, Москва 2010, стр.40-41
13.  Ахмедова А.Р. Прямая задача теории рассеяния для  возмущенного уравнения Штарка на полуоси. «Спектральная теория и ее приложения», Тезисы международной конференции, посвященной  80-ти летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова, Баку 2010,  стр.70-72
14.  Ахмедова А.Р. Возмущенного оператор Штарка и его  S – функция. Bakı Universitetinin Xəbərləri. №1, 2010 səh. 45-49
Ащмедова А.Р. Spectral characteristics of Starks finite-perturbed operator. AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri. Cild XXXII(XL).Bakı 2010 səh.9-20
Ащмедова А.Р. Construction of transformation operator with conditionat infinity for  Starks equation. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əsərləri. Cild XXX. №1  Bakı 2010 səh.5-12
15.  Ащмедова А.Р. On the inverse problem  of Scattering Theory for the Perturbed Starks equation on a Semiaxis. «Georgian Mathematical Journal». vol 3. 22 (2015), pp.  295-304.Тбилиси 2015
16.  Ахмедова А.Р. Б.А.Мустафаев.  A.Мамедова. Схема построения операторов преобразования для широкого класса потенциалов уравнения Штурма-Лиувилля. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, I kitab, materiallar, 2015-ci il, səh.149-150
17.  А.Р.Ахмедова «Оператор преобразования для некоторого класса возмущенных    уравнений Штурма-Лиувилля»,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, «Elmi əsərlər»  fundamental elmlər, №2 cild VII  (26) , Bakı, 2008
18.  А.Р.Ахмедова «К спектральной теории  финитно-возмущенного оператора Штарка на полуоси» Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, «Elmi Əsərlər»  fundamental elmlər, №3 cild VII  (27) , Bakı, 2008
19.  Дж.И.Мамедханов, Б.А.Мустафаев,  А.Р.Ахмедова «Обратная задача теории рас-сеяния для  возмущенного опера-тора Штарка на полуоси», AMEA, “Məruzələr”, Cild LXV, № 1, Bakı 2009
20.  Н.В.Ибадов, Б.А.Мустафаев, Б.М.Набиев, А.Р.Ахмедова «Решение обратной задачи теории рассеяния для  возмущенного ангармонического уравнения на всей оси», Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, №1, Gəncə 2009
21.  Б.А.Мустафаев, М.С.Гурбанов, Р.М.Мамедов, О.М.Гусейнов, А.Р.Ахмедова «On the inverse problem of scattering theory for the perturbed starks equation on a semiaxis», Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, №1, Gəncə 2009
22.  Б.А.Мустафаев Н.В.Ибадов Р.М.Мамедов, А.Р.Ахмедова «Свойства С-матрицы ангармонического уравнения на всей оси»,Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, №1, Gəncə 2009
23.  А.Р.Ахмедова «Обратная задача теории рассеяния для  возмущенного оператора Штарка на полуоси», «Математика, информатика, физика и их преподавание», МПГУ, Москва 2010
24.  А.Р.Ахмедова «Прямая задача теории рассеяния для  возмущенного уравнения Штарка на полуоси», «Спектральная теория и ее приложения», Тезисы международной конференции, посвященной  80-ти летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова, Баку 2010
25.  А.Р.Ахмедова «Возмущенного оператор Штарка и его  S – функция», Bakı Universitetinin Xəbərləri, №1, 2010