Mühazirələr

RİYAZİ ANALİZ KAFEDRASI

Diferensial Tənliklər-(rus) (A.Qasımova)

İnteqral tənliklər (M.Sadıqov)

Funksional Analiz (A.Qasımova)

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (A.Hüseynov)

Riyazi Analiz-5-(rus) (A.Qasımova)

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (N.İsmayılov)

Diferensial Tənliklər (M.Sadıqov)

Funksional analiz (A.Qasımova)

Diferensial Tənliklər (N.Bəşirova)

Xətti diferensial operatorlar (S.Həsənov)

İdman-Riyazi Analiz(N.Neymətov)

Diferensial tənliklər (O.Hüseynov)

Riyazi Analiz-1-(Kom.elm) (N.Bəşirova)

Funksional Analiz (B.Mustafayev)

Ehtimal Nəzəriyyəsi (N.İsmayılov)

Riyazi Analiz (A.Hüseynov)

Riyazi Analiz (M.Sadıqov, A.Qasımova)

Riyazi FizikaTənlikləri (rus) (Z.Abbasov)

Riyazi Analizin Bəzi Məsələləri (S.Həsənov)

Riyazi Fizika Tənlikləri (S.Quliyeva)

Kompleks Dəyişənli Funksiyalar Nəzəriyyəsi (N.Bəşirova, T.Məmmədov)

Riyazi Analiz (S.Bağırova)

Riyazi analiz-2 riy.inf(N.Bəşirova)

Riyazi analiz-2

Riyazi analiz – 4

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (b.m.N.Neymətov)

Funksonal analiz (b.m.A.Qasımova)

Funksiyalar nəzəriyyəsi vı funksional nanaliz (b.m.A.Qasımova)

Riyazi analiz-1 (az) (b.m.A.Qasımova)

Riyazi analiz-1 (rus) (b.m.A.Qasımova) 

HƏNDƏSƏ  VƏ  CƏBR  KAFEDRASI

Cəbr -I-II-III (İ.Cabbarov)

Qurmalar həndəsəsi (G.Salmanova)

Cəbr-1-2-3 (E.Məhərrəmov)

Cəbrin bəzi məsələləri (N.Tağıyeva)

Cəbr-1-2-3 (Z.Abbasov)

Ədədi sistemlər (Z.Abbasov)

Cəbr (N.Həsənova)

Xətti cəbr (E.Məhərrəmov)

Cəbr (N.Tağıyeva)

Matrislər (N.Həsənova)

Riyazi Məntiq (N.Həsənova)

Cəbr (rus) (N.Həsənova)

Riyazi Məntiq (N.Tağıyeva)

Cəbr (qeyri-ixtisaslar) (N.Həsənova)

Алгебра(S.Meşaik)

Vektorlar (T.Hüseynova)

Müstəvidə Analitik Həndəsə (G.Salmanova)

Cəbr-1(Z.Abbasov)

Proyektiv Həndəsə (N.Nəsrullayev)

Həndəsə-1 (rus) (Ü.Qurbanova)

Diferensial Həndəsə (Ü.Qurbanova)

Müstəvidə Analitik Həndəsə (Ü.Qurbanova)

Diferensial Həndəsə (G.Salmanova)

Analitik Həndəsəsi (Ü.Qurbanova)

Həndəsənin Bəzi Məsələləri (Ü.Qurbanova)

Lobacevski, Veyl, Keli-Kleyn (G.Salmanova)

Metrik Və Topoloji Fəzalar (G.Salmanova)

Analitik Həndəsə (N.Tağıyeva)

Analitik Həndəsə(G.Salmanova)

Differensial həndəsə (G.Salmanova)

Proyektiv Həndəsə (G.Salmanova)

Qurmalar həndəsəsi (G.Salmanova)

Analitit həndəsə (G.Salmanova)

Həndəsə – 2 

İNFORMATİKA  KAFEDRASI

Əməliyyat Sistemləri (A.Qafarov)

Kompüter Qrafikasi (A.Qafarov)

Informatika (Ə.Aslanov)

Kомпьютерная Графика (А.Гафаров)

Informatikanın Nəzəri Əsasları (M.Əliyeva)

Технологии Создания Электронных Документов (А.Гафаров)

C++ Proqramlaşdırma Dili

Tətbiqi proqram paketi (M.Həsənova)

Təhsildə İKT-(S.Orucova)

Verilənlər bazası (az) (T.Əsgərova)

Komputerin Element bazası

Verilənlər bazası (rus) (T.Əsgərova)

İnformatika və İTM (N.Aslanova)

İnformatika-2 (Ə.Aslanov)

ITM Mühazirə (G.Verdiyev)

Alqoritmlesdirme ve proqramlasdirma (M.Əliyeva)

ITM Mühazirə (S.Orucova)

İnformatika -1(M.Əliyeva)

Təhsilde İKT (A. Qafarov)

Proqramlaşdirma (M.Əliyeva)

Filologiya Informatika (A.Huseynov)

Delphi Proqramlaşdırma Mühiti (S.Hseynov)

Təsviri Incəsənət II Kurs (İnformatika və Təhsildə İKT)

İnformatika (rus) (E.Cuvarlinskaya)

Əməliyyat Sistemləri Mühazirələr (K.Salmanova)

İnformatikanın tədrisi metodikası (S.Babayeva)

İnformasiyanın Mühafizəsi (K.Salmanova)

İnformatika  Qeyri Ixtisaslar Üçün Fizika (M.Əliyeva)

Kompüter Qrafikası (S.Hüseynov)

IKT (Iqtisadiyyat və idaəetmə)(G.Verdiyeva)

Paskal Dili (G.Verdiyeva)

Proqramlaşdırma (S.Qənbərova)

Elektron Cədvəllər  (K.Salmanova)

Verilənlər Bazası (B.Cəfərova)

Informatikanın Tədrisi Metodikası (G.Verdiyeva)

Kompüter Arxitekturası (T.Əsgərova)

Təhsildə İKT (rus)(E.Cuvarlinskaya)

Arxitektura (B.Cəfərova)

Web sənədlərin yaradılması texnologiyaları (V.Həsənov)

İKT və tətbiq sahələri (V.Həsənov)

Informatikanın Tədrisi Metodikası (dos.G.Verdiyeva)

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

Kompüterdə modelləşmə (A.Qafarov)

Kompüterdə proqramlaşdırma dilləri (Ş.Babayeva)

Kompüter texnologiyası və proqram təminatı (Ş.Babayeva)

Proqramlaşdırma (dos.M.Həsənova)

Proqramlaşdırma -2 (S.Qənbərova)ÜMUMİ  RİYAZİYYAT

 

Elementar Riyaziyyat (C.Məmmədova)

Hesablama Riyaziyyatı (dos.F.Məmmədov)

Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası (Ü.Əfəndiyev)

Kompüter modelləşməsi (dos.F.Məmmədov)

Ekonometrika (S.Abbasova)

Hesablama riyaziyyatı (S.Abbasova)

Elementar Riyaziyyat (F.Süleymanov)

Variasiya hesabı və optimallaşdırma (C.Məmmədova)

Riyazi Proqramlaşdırma (F.Məmmədov)

Ali və orta məktəb riyaziyyatının əlaqəli tədrisi (K.Qarayeva)

Alqoritmlər Nəzəriyyəsi (A.Namazov)

Ali və orta məktəb riyaziyyatının əlaqəli tədrisi (Ü.Əfəndiyev)

Məktəb Riyaziyyat Kursunun Elmi Əsasları (M.Rəhimova)

Hesablama riyaziyyatı (rus) (S.Abbasova)

Elementar Riyaziyyat (rus) (C.Məmmədova)

Analiz və cəbrin ədədi üsulları (C.Məmmədov)

Variasiya Hesabı (A.Samirə)

Elementar riyaziyyat-II(rus) C.Məmmədova

Diskret Riyaziyyat (E.Abbasov)

Ədədi üsullar (S.Zeynallı)

Variasiya Hesabı (K.Qaybalıyeva)

Diferensial və inteqral tənliklər (E.Abbasov)

Riyaziyyatın tədrisində əyani vasitələrin kompüter realizasiyası (Ü.Əfəndiyev)

Süni intellekt və ekspert sistemləri (V.Qarayeva)

Analiz və cəbrin ədədi üsulları (C.Məmmədova)

Elementar riyaziyyat (C.Məmmədova)QEYRİ  İXTİSAS FƏNNLƏRİ

Pedaqogika (rus) (K.Hacıyeva)

Ümumi Pedaqogika (L.Nağıyeva)

Fəlsəfə (Ü.Balakişiyev)

Hüququn əsasları və AR Konstitusiyası

Psixologiya (rus) (T.Cəlilova)

Mülki müdafiə (E.Agayeva)

Psixologiya (S.Şahverdiyeva)                                                                                                               

Mülki müdafiə

Psixologiya (Z.Aslanova)

Tibbi biliklərin əsasları

Azərbaycan Dili  (X.Əliyev)

Hüququn əsasları və AR konstitusiyası

Tibbi Biliklərin Əsasları (E.Ağayeva)

Fəlsəfə

Ümumi Fizika (S.Vəliyev)

Politologiya

Ümumi Fizika(Z.Zeynalov)

Pedaqoji etika (L.Nağıyeva)

Tibbi biliklərin əsasları (S.Namazova)

Məktəbşünaslıq

Azərbaycan Tarixi (E.Namazova)

Nitq mədəniyyəti

Nitq mədəniyyəti (İ.Niyazova)

Hüququn əsasları və AR konstitusiyası

Mədəniyyətşünaslıq (A.Muşkiyeva)

Fəlsəfə (rus)

Mədəniyyətşünaslıq (K.Məmmədova)

Mədəniyyətşünasliq və genderə giriş

Politologiya

Sosiologiya

Azərbaycan dili və  nitq mədəniyyəti

Hüququn əsasları və AR Konstitusiyası (rus)

Nitq Mədəniyyəti

Davamlı İnsan İnkşafı

Ekologiya

Fizika (rus)

Politologiya (rus)