IV semestr

1. Riyazi analiz – 4

2. Ümumi fizika

3. Riyazi məntiq

4. S.f. (Həndəsənin bəzi məsələləri)

5.  S.f. (Qurma həndəsəsi)

6. Politologiya

7. S.f. (Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları)

8. S.f. (Ali və orta məktəb riyaziyyatının əlaqəli tədrisi)