Dövlət imtahanlarının sualları

        1. RİYAZİ  ANALİZ

        2. CƏBR

        3. HƏNDƏSƏ

       4. FUNKSİYALAR  NƏZƏRİYYƏSİ  VƏ  FUNKSİONAL  ANALİZ

       5. İNFORMATİKA 

       6. PEDAQOGİKA