ELAN

16 İYUN 2023-CÜ İL TARİXDƏ RİYAZİ ANALİZ KAFEDRASININ DOKTORANTI

MƏMMƏDOVA GÜNAY TAHİR QIZININ

SƏRHƏD ŞƏRTLƏRİNƏ SPEKTRAL PARAMETR DAXİL OLAN BİR SİNİF DÖRDÜNCÜ TƏRTİB DİFERENSİAL OPERATORUN SPEKTRAL XASSƏLƏRİ”

MÖVZUSUNDA DİSSERTASİYA İŞİNİN MÜZAKİRƏSİ KEÇİRİLƏCƏK.

Ünvan: GDU-nun II tədris binası, otaq 416, saat 12.00-da