ELAN

1202.01-ANALİZ VƏ FUNKSİONAL ANALİZ

ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında sabiq dissertant

Mustafayeva Natəvan Əmrah qızının

“BƏZİ QEYRİ – XƏTTİ MƏXSUSİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLƏRİNİN SONSUZLUQDAN QLOBAL BİFUNKSİYASI”

mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Müzakirə, fakültə və kafedra üzvlərinin qismən əyani iştirakları və eyni zamanda distant qoşulmaları təmin olunmaqla təşkil olunur.

Müzakirə 08.04.2021-ci il tarixində saat 13:00 da keçiriləcəkdir.

Ünvan: GDU  II korpus.