İNFORMATİKA KAFEDRASI

Əkrəm  Əhməd  oğlu  Aslanov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, kafedra müdiri
E-mail: aaslanov@box.az

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
10.09.1954 tarixində  anadan olmuşdur
1961-71 –ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur
1971- 76 – ci illərdə ADU-nun Fizika fakültəsində təhsil almışdır
1976-78 – Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası – kiçik elmi işçi, MDU-stajartırma.
1978-81- ci illərdə Moskva Dövlət Uiniversiteti, aspirant
1981-90-cı illərdə M.Lomonosov adına MDU yanında  P.Şternberq adına Dövlət Astronomiya İnstitutu, kiçik elmi işçi – boyük elmi işçi.
1990-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində işləyir.
Ailəlidir.

TƏHSILI VƏ  ELMI  DƏRƏCƏ
Ali, dosent
«İfrat böyük kütləli qoşa ulduzların təkamülünün son mərhələlərinin tədqiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir, 1983-cü il

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ
1977-90-cı illərdə M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti yanında  P.Şternberq adına Dövlət Astrofizika İnstitutunda stajor, aspirant və boyük elmi işçiyə kimi yol keçmişdir.
1990-1995-cı illərdə GDU-nun  UTF və Riyazi analiz kafedralarında müəllim
1995-2015- cı illərdə GDU-nun İnformatika kafedrasında dosent
2010-2015- cı illərdə İnformatika kafedrasının müdiri
60-dan çox elmi məqalənin müəllifidir, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında FD.01.241 dissertasiya şurasının üzvüdür

TƏDQİQAT  SAHƏSİ
Astrofizika, kompüter arxitekturası, verilənlərin emalı texnologiyaları

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ
1. Спектроскопические элементы орбит рентгеновских двойных систем. Астрономический журнал, 1982, t.59;
2. WBVR-наблюдения SS433: спектр номальной звезды и аккреционного диска. Астрономический журнал, 1982, t.59;
3. Search for relativistic companions in ‘Non X-Ray’ binary systems. Astrophysics and Spase Science, 1984, v.10;
4. Поиск релятивистских спутников у “убегаюших” звезд ОВ. Письма в Астрон.журнал,1984, t.10;
5. Поиск быстрой переменности блеска объекта BL Lac. Письма в Астрон.журнал,1987, t.13;
6.WBVR и Нa – фотометрия SS 433. Письма в Астрон.журнал,1987, ò.13;
7. Поиск быстрой оптической переменности блеска Mkn 501 – объекта типа BL Lac. Письма в Астрон.журнал,1988, t.14;
8.  Каталог тесных двойных звезд на поздних стадиях эволюции (monoqrafiya). Издательство МГУ, Москва, 1989 ;
9. Active Surfase Structure and First Detection of Optical Flares on HR1099 from the MUSICOS 89 compain. Main Journal, Holland, 1990;
10. Поиск эффектов ориентации в излучении звезд Вольфа-Райе. Астрономический журнал, 1990, ò.67;
11. Multicolor photometry of SS433 during the monitoring campaign in May/June 1987. Astron. and Astrophys., 1993, 270.
12. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. GDU-nun professor-müəllim heyətinin elmi konfransı. Bakı 2001
13. Kompüter şəbəkələrində informasıya mibadiləsi texnologiyalarının müqayisəli analizi. GDU elmi əsərlər məcmuəsi 2006;
14.  Distant təhsil texnologiyaları. İKT və elektron təhsilin aktual prob­lemləri. Elektron İda­rəetmə.Elmi-praktik konfrans. Gəncə, 2007;
15. Mərkəzi sinirdə passiv və aktiv infor­ma­si­ya­lar, “yaddaç virusu”. İnformasiya emalının təsvir modelləri. İKT və elektron təhsilin aktual prob­lemləri. Elektron İda­rəetmə.Elmi-praktik konfrans. Gəncə, 2007;
16.  Kaldorun dövri iqtisadi-biznes modeli üzərində kompüter sinaği.  Riyaziyyat və informatika elmlərinin tətbiqi məsələləri. Beynalxalq elmi konfrans. Gəncə, 2011;
17. Naqilsiz şəbəkə texnologiyaları və onların müqayisəli analizi. Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni  tədris texnologiyaları. Beynəlxalq elmi  konfransın materialları, T.2, Gəncə 2014, səh.105
18. Məktəb informatikasının əsas termin və anlayışları. AKTA nəşriyyatı, Gəncə 1996, 68 səh.
19. Proqramlaşdırma texnologuyası. Dərs vəsaiti. ATİ nəşriyyatı, Gəncə 1996, 62 səh
20. İnformatika və HT əsasları. Laboratoriya praktikumu.-2. BASİC dilində proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti. ATİ nəşriyyatı, Gəncə 1998, 59 səh.
21. İnformaitika və hesablama texnikasının əsasları –Dərslik. Bakı: Maarif, 2003.