AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 100 İLLİYİ

AZƏRBAYCAN  XALQ  CÜMHURİYYƏTİNİN

100 İLLİYİ

X ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ AZƏRBAYCANIN MÜDRIK INSANLARI, APARICI SIYASI, QÜVVƏLƏRI, GÖRKƏMLI, ICTIMAI XADIMLƏRI DÜNYADA BAŞ VERMIŞ DƏYIŞIKLIKLƏRDƏN, GEDƏN PROSESLƏRDƏN ÇAR RUSIYASININ OKTYABR INQILABI NƏTICƏSINDƏ DAĞILDIĞINDAN ISTIFADƏ EDƏRƏK 1918-CI IL MAYIN 28-DƏ TIFLIS ŞƏHƏRINDƏ AZƏRBAYCAN ISTIQLALIYYƏTI HAQQINDDA AKT QƏBUL ETDILƏR VƏ BELƏLIKLƏ, ŞƏRQDƏ ILK DEMOKRATIK RESPUBLIKA- AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTI YARANDI.

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTI QISA MÜDDƏT ƏRZINDƏ HƏYATA KEÇIRDIYI TƏDBIRLƏR SAYƏSINDƏ BÜTÜN DÖVLƏTÇILIK ATRIBUTLARI-ÖZ PARLAMENTI, HÖKUMƏTI, ORDUSU VƏ PUL VAHIDI OLAN MÜSTƏQIL, SUVEREN BIR DÖVLƏTƏ ÇEVRILDI. AZƏRBAYCAN MILLI ŞURASININ QƏBUL ETDIYI VƏ AZƏRBAYCAN XALQININ MÜQƏDDƏRATINI MÜƏYYƏN ETMƏK, INSANLARIN HÜQUQ BƏRABƏRLIYINƏ HÖRMƏT, BÜTÜN XARICI DÖVLƏTLƏRLƏ, HABELƏ QONŞU XALQLARLA DINCLIK VƏ ƏMIN- AMANLIQ ŞƏRAITINDƏ YAŞAMAQ, BIR- BIRININ SUVERENLIYINƏ VƏ ƏRAZI BÜTÖVLÜYÜNƏ HÖRMƏTLƏ YANAŞMAQ KIMI PRINSIPLƏRI ÖZÜNDƏ EHTIVA EDƏN İSTIQLAL BƏYANNAMƏSI YENI YARANMIŞ AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTININ DAXILI VƏ XARICI SIYASƏTININ BAŞLICA ISTIQAMƏTLƏRINI BÜTÜN DÜNYAYA BILDIRIRDI.

TARIXI TƏCRÜBƏ GÖSTƏRIR KI, MÜSTƏQILLIYI QORUYUB SAXLAMAQ, INKIŞAF ETDIRMƏK ONU ƏLDƏ ETMƏKDƏN QAT- QAT DAHA ÇƏTINDIR.

1918- CI ILDƏ YARANAN AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTI XARICI VƏ DAXILI SIYASƏT AMILLƏRI ILƏ IZAH OLUNAN MÜRƏKKƏB BIR ŞƏRAITDƏ FƏALIYYƏT GÖSTƏRIRDI. GƏNC AZƏRBAYCAN DÖVBLƏTI HƏM REGION DÖVLƏTLƏRI, HƏM DƏ AZƏRBAYCANIN DAXILI SIYASI, ETNIK QÜVVƏLƏRI TƏRƏFINDƏN BIRMƏNALI QARŞILANMAMIŞDIR. BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ BAŞ VERƏN DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ CUMHURIYYƏT RƏHBƏRLIYININ BURAXDIĞI SIYASI SƏHVLƏR NƏTICƏSINDƏ 1920- CI IL APRELIN 27- DƏ AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTI FƏALIYYƏTINI DAYANDIRMIŞDIR. AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTI GƏRGIN VƏ MÜRƏKKƏB ICTIMAI- SIAYSI ŞƏRAITDƏ CƏMI 23 AY FƏALIYYƏT GÖSTƏRSƏ DƏ SONRAKI NƏSILLƏRIN YADDAŞINDA XALQIMIZIN ƏN PARLAQ TARIXI SƏHIFƏLƏRINDƏN BIRI OLARAQ HƏMIŞƏ QALACAQDIR.

BU GÜN BIZ AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTININ ILDÖNÜMÜNÜ QEYD EDƏRKƏN YAXŞI DƏRK EDIRIK KI, QARŞIDA HÜQUQI, DEMOKRATIK, DÜNYƏVI DÖVLƏT QURUCULUĞU YOLUNDA AZƏRBAYCANIN ƏRAZI BÜTÖVLÜYÜNÜN TƏMIN EDILMƏSI, ÖLKƏMIZIN IŞĞAL OLUNMUŞ TORPAQLARININ AZAD EDILMƏSI ISTIQAMƏTINDƏ RESPUBLIKAMIZIN BOLLUQ, FIRAVANLIQ VƏ ƏMIN- AMANLIQ NÜMUNƏSI OLA BILƏCƏK BIR DÖVLƏTƏ ÇEVRILMƏSI YOLUNDA BIZI BÖYÜK SINAQLAR, ÇƏTINLIKLƏR GÖZLƏYIR.

İNANIRIQ KI, TARIXIN BIR ÇOX SINAQLARINDAN LƏYAQƏTLƏ ÇIXMIŞ XALQIMIZIN QÜDRƏTLI AZƏRBAYCAN DÖVLƏTININ YARADILMASI KIMI ALI MƏQSƏD UĞRUNDA BÜTÜN IMKANLARDAN ISTIFADƏ EDƏCƏKDIR. HESAB EDIRIK KI, AZƏRBAYCANDA MÖVCUD ICTIMAI- SIYASI SABITLIK, QÜVVƏTLI IQTISADI POTENSIAL. BÖYÜK MÜTƏXƏSSISLƏR ORDUSU BU ALI MƏQSƏDIN MÜVƏFFƏQIYYƏTLƏ HƏYATA KEÇIRILMƏSI ÜÇÜN MÖHKƏM BAZA, ƏLVERIŞLI ZƏMIN ROLU OYNAYACAQDIR.

BAYRAMINIZ MÜBARƏK!!!