Ümumi riyaziyyat

P.F.D., baş müəllim Qarayeva Vüsalə Məmməd qızı

     QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1979-ci il 02 iyun ayında Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 • 1985 –cı ildə Gəncə şəhərində 7 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.

 • 1995-ci ildə Gəncə şəhərində tam orta məktəbində təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var. Yap-ın üzvüdür.

  TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1999-cu ildə Zərdabi adına Gəncə Pedaqoji institunun riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir.

 • 1999-2001-ci ildə Gəncə Dövlət universitetinin “Riyaziyyatın tədrisi medodologiyası və metodikası” ixtisası üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetində Riyaziyyatın tədrisi metodikasında müəllim kimi başlamışdır.

 • 2022-ci ildə pedaqogika (riyaziyyatın tədrisi metodikası) elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2021-2022-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və onun tədrisi” metodikası kafedrasında müəllim.

 • 2021-2022-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Riyaziyyat və onun tədrisi” metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • “Elemantar riyaziyyat,” Ali və orta məktəbdə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi,”Əməliyyatların tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi” fənləri üzrə mühazirə dərsləri aparır. 20 elmi məqalənin müəllifidir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Riyaziyyat təlimində ümumiləşdirmə”- ADPU. Pedaqoji Universitet xəbərləri. № 3, Bakı, 2015. Səh.479-481-(3 səh) Həmidov S.S.

 2. “Riyaziyyat təlimində məntiq elementləri” – GDU. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi kon-fransı. Konfrans material-ları.26-27 oktyabr. Gəncə 2017, səh. 329-330.

 3. “Məktəb riyaziyyatının təlimində ümumiləş-dirmə və konkretləşdirmə” – Bakı Qızlar Universiteti. Elmi əsərlər, № 2, Bakı, 2018. Səh 199-201.

 4. “Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə və analogiyadan istifadədə varislik prinsipi”. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu. Elmi əsərlər. № 5,cild 85, Bakı 2018. Səh 145-147.

 5. “Элементы логики в обучении школьной математике”. İSSN 2520-6990 (Wars-zawa, Polska) Miçdzyna-rodowe czasopismo naukowe. Colloquim journal. Crçsc 1. № 1(12) 2018. Səh. 11-13.

 6. “Analogiyalar “nüvə”sinin formalaşma metodikası”. – Gəncə Dövlət Universi-teti. Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı.Konfrans universi-tetin 80 illiyinə həsr olunur.17-18 oktyabr, Gəncə 2018, səh. 267-270.

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • 10-dan çox beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.