Ümumi riyaziyyat

Əfəndiyev Üzeyir Qiyas oğlu

Pedaqoji elmləri namizədi, Ümumi riyaziyyat kafedrasının dosenti

Əlaqə nömrələri: mobil:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

23.04.1937-ci ildə Samux rayonunda anadan olmuşdur.

1943-1954-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.

1954-1959-cu ildə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.

1961-1963-cü illərdə hərbi xitmətdə olmuş və kiçik leytinant kimi təxris olunmuşdur. Hal-hazırda ehtiyatda olan baş leytinantam.

1987 ildə Kiyev şəhərində Ukrayna Elmi Tədqiqat Pedaqogika İnsitutunda pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişəm.

1991-ci ildən indiki Ümumi riyaziyyat kafedrasının dosentidir.

1978-ci ildə ailə həyatı qurmuşdur, 3 övladı var.

 TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali, dosent

1969-1972-ci illərdə V.S.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnsitutunda “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” ixtisası üzrə aspirantı olub.

“Функционально – операционные основы изучения уравнений и неравенств в неполной средной школе” (dissertasiya).

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-1961 ci illərdə təyinatla indiki Şirvan rayonunu, Kalinovka kənd orta məktəbinə fizika-riyaziyyat müəlimi təyin olunmuşdur.

1964-1969 cu ilə qədər Goranboy rayonu, Barvara kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

1973-cü ildən indiyədək GDU-də işləyir.

Riyaziyyatın tədrisinin öyrədilmə vasitələri, Riyaziyyatın orta və ali kursunun öyrədilməsi, RTM, RTM-in tarixi və metodologiyası, Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları və s.

35 elmi məqalə, 13 fənn proqramı və 4 metodik göstərişin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin metodikası.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Üstlü və loqarifmik tənliklərin öyrədilməsi metodikası.
 2. Həndəsi məzmunlu məsələlərin tənlik qurmaqla həlli üsullarının öyrədilməsi metodikası.
 3. Ali riyaziyyat elementləri
 4. Simmetrik sistemlər və simmetrik tənliklər sisteminin həlli metodikası
 5. Функционально операционный под­ход к изучению уравнений и неравенств.
 6. Məktəb riyaziyyat kursunda xətti proqramlaşdırma məsələləri.
 7. 8-illik məktəbdə tənliklərin və bərabərsizliklərin öyrənilməsi metodikasına dair.
 8. 8-illik məktəbdə tənliklərin tədrisi metodikasının bəzi məsələləri.
 9. Tənlik qurmaqla məsələ həlli.
 10. RTM-dan kurs, yoxlama işləri və onların icrasına dair metodiki göstərişlər.
 11. Riyaziyyatdan nəzəri materiallar və testlər .
 12. 4-cü sinifdə sahə anlayışı və onun hesablanması metodikası.
 13. Dəyişəni kəsrin məxrəcində olan tənliklərin öyrədilməsi metodikası.