Ümumi riyaziyyat

Dosent Əfəndiyev Üzeyir Qiyas oğlu

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

 • 1937-ci il aprel ayının 23-də Samux rayonunun Samux kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

 • 1943-44 cü tədris ilində Samux rayonunu orta məktəbinin I sinfinə gedib.

 • 1953-54 cü ildə Mingəçevir Su elektrik enerjisinin tikilməsi ilə əlaqədar ailəmiz Goranboy rayonuna köçrülmüşdür

 • 1953- 54 cü tədris ilində Ağamalı oğlu kənd məktəbini bitirmişdir. Ailəlidir, 3 övladı var.

          TƏHSİL və  ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1954-55 ci tədris ilində Həsən bəy Zərdabi adına KDPİ-nin fizika –riyaziyyat fakültəsinə daxil olub 1958-59 cu tədris ilində həmin institutu bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1959-1961 ci illərdə Əlibayramlı rayonunun Kalinovka kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

 • 1961ci ildən 1963 cü ilə kimi Sovet Ordusunda xidmət etmiş ,kiçik leytenant rütbəsi ilə ordudan tərxis olunmuşdur.

 • 19663 -69 cu illərdə Yevlax rayonunun Varavara kənd orta məktəbində Fizika-riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

 • 1970-72 ci illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Döpvlət Pedaqoji  institununun aspiranturasında təhsil almışdır

 • 1973 cü ildən hal hazıra kimi GDU–də Assisent-dossent  vəzfələrində işləyib

          TƏLTİFLƏRİ

 • İşlədiyi müddətdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının qərarı ilə “Qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı ilə təltif olunub.

 • Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə tərəqqi medalına təltif olunub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1987 ci ildə Ukrayna SSRİ-nin Kiyev şəhərinin elmi tədqiqat pedaqogika institunda “Natamam orta məktəbdə 

      tənliklər və bərabərsizliklərin  öyrədilməsi metodikası” mövzusunda namizədlik disseertasiyası müdafiə etmişdir.

 • 1991 ci ildə dosent vəzivəsinə seçilmişdir.

 • Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası sahəsində məqalələr çap etdirmişdir.

    ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikasında 40-dan çox məqalərin və metidik göstərişin müəllifidir.

 • İşlədiyi müddətdə Anri Lebeq, A.H.Kolmoqorov,A.İ.Markuşyeviçin həyat və fəaliyyəti haqqında “Kirovabad kommunisti” qəzetində məqalələrlə çıxış etmişdir.

 1. 8-illik məktəbdə tənliklərin və bərabərsizliklərin öyrənilməsi metodikasına dair.

 2. 8-illik məktəbdə tənliklərin tədrisi metodikasının bəzi məsələləri.

 3. (Müştərək)-Tənlik qurmaqla məsələ həlli.

 4. (Müştərək)- RTM-dan kurs, yoxlama işləri və onların icrasına dair metodiki göstərişlər.

 5. (Müştərək)- Riyaziyyatdan nəzəri materiallar və testlər .

 6. 4-cü sinifdə sahə anlayışı və onun hesablanması metodikası.

 7. (Müştərək)-Dəyişəni kəsrin məxrəcində olan tənliklərin öyrədilməsi metodikası.

 8. (Müştərək)-Üstlü və loqarifmik tənliklərin öyrədilməsi metodikası.

 9. (Müştərək)-Həndəsi məzmunlu məsələlərin tənlik qurmaqla həlli üsullarının öyrədilməsi metodikası.

Və s.

      BEYNƏLXALQ  VƏ RESPUBLİKA  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  İŞTİRAKI:

 • GDU-nun təşkil ediyi “Riyazi nəzəriyyələr,onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlərə aid” konfransda 2008-ci ildə məruzələrlə çıxış edib