Ümumi riyaziyyat

R.F.D., Baş müəllim Məmmədov Rauf Məmməd oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22 mart 1955-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2000-ci ildən YAP- ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1. 1972-ci ildə Politexnik (indiki Texniki Universitet) , İnşaat mühəndisi

2.1986-1990-ci illərdən indiki ADAU-nun Ali riyaziyyat kafedrasının aspirantı (qiyabi)

1991-ci ildə disertasiya işini müdafiə edərək Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1.1978-1981-ci illərdə Kənd tikinti layihə İnstitunda mühəndis konstruktur

1981-1988-ci illərdə Yol tikinti trestində Böyük mühəndis

1988-2003-cü illərdə indiki ADAU-nun Mexanika kafedrasında laborant, asient və baş müəllim

2004-dən hal-hazıra qədər GDU-da baş müəllim

2011-ci ildən hal-hazıra qədər Tədris işləri üzrə dekan müavini

2016-cı ildən qabaqcıl təhsil işçisi

GDU-nun Azad Həmkarlar təşkilatının idarə heyətinin üzvü

2020-cı ildən Respublika Həmkarlar İttifaqının yüzilliyi ilə əlaqədar olraq fəxri döş nişanı

     ELMİ ƏSƏRLƏRİ

40-dan çox məqalərin və metodik göstərişin müəllifidir.

  1. Taгиев И.Г, Мамедов.Р.М. Уравнения движения ребристых оболочек с учетом поперечного сдвига. Реферативный журнал. Механизации, 1987 г.

  2. Мамедов.Р.М. -Расчет пологих ребристых оболочек с учетом деформации поперечного сдвига. Материалы IХ Республиканской конференции молодых ученных по математике и механике. Баку, изд. Eлм, 1989 г.

  3. Мамедов.Р.М. – К решению задач изгиба пологих ребристых оболо­чек с учетом деформации поперечного сдвига. Материалы ХII Республиканской научный конференции аспирантов вузов Азербайджана, Баку, 1989 г.

  4. Мамедов.Р.М. -Решении одной краевой задачи о продольно – сжатой ребристой цилиндрической оболочки с учетом деформации поперечного сдвига. Всесоюзной конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Гянджа, 1991 г.

  5. Мамедов.Р.М. – Расчет собственных частот ребристой цилиндри­ческой оболочки с учетом деформации поперечного сдвига. Всесоюзной конференции студентов, молодых ученых и специалистов, Гянджа, 1991 г.

  6. Мамедов.Р.М. – Решение краевых задач ребристых цилин­дрических оболочек применением полиномом С.Н.Беренштейна. Аграрная наука Азербайджана. Баку. 1997 г.

  7. Məmmədov R. M, Tağıyeva N.İ, Tağıyev İ.H. – Səlis örtüklərin sərhəd məsələlərinin dekompozisiya üsulu ilə həlli. AKTA. Elmi əsərlər, Gəncə 1997

  8. Мамедов.Р.М, Тагиев И.Г, Гусейнов О.М – Решение температурных задач ребристых цилиндрических оболочек. ADKTA. Elmi əsərlər toplusu, Gəncə 1999

  9. Мамедов.Р.М. -Решение краевых задач пологих трехслойных оболочек со средним сетчатым слоем. AKTA. Elmi əsərlər toplusu, Gəncə 2001

Və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

7-dən artıq müxtəlif mövzulu beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında iştirak etmişdir.