Ümumi riyaziyyat

Dosent Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

03 dekabr 1978-ci ildə Samux rayonunun İnstitu qəsəbəsində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var. 2020-ci ildən YAP- ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1999-cü illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat-informatika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 2. 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

 3. 2022-ci ldə dosent elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2003-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, müəllim

 2. 2011-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti, dissertant

 3. 2013-2022-ci illərdə baş müəllim

 4. 2022-2023-cü illərdə GDU-da dosent, Ümumi riyaziyyat kaferasının müdiri, Gəncə “Ədədi üsullar”, “Splayn funksiyaların tətbiqi ilə diferensial tənliklərin həlli”, “Adi diferensial tənliklərin təqribi üsullarla həlli”, və s. fənnlər üzrə mühazirə və laborator dərslər aparır.

Elmi fəaliyyəti hesablama riyaziyyatı tədqiqi ilə bağlıdır.

TƏLTİFLƏRİ

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 01 noyabr 2018-ci il tarixli K-1132 nömrəli əmri “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

     ELMİ ƏSƏRLƏRİ

40-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən 3 kitab və fənn proqramlarının  müəllifidir.

 • Hesablama riyaziyyatı (dərs vəsaiti)

 • Ədədi üsullar (dərs vəsaiti)

 • Çalışmalar vasitəsilə variasiya hesabının öyrədilməsinin optimal yolları (metodik vəsait)

 1. On application of the optimal control methods to solving Cauchy-Neymann problem for the second order elliptic equation.

 2. On application of optimal control methods to the solution of the Cauchy-Dirichlet problem for a second order elliptic equation

 3. О применении методов оптимального управления к решению задачи Коши-Дирихле для эллип-тического уравнения второго порядка

 4. Применение методов оптимального управ-ления к решению задачи Коши-Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка,

 5. О прим мет оптим управления к решению задачи Коши-Неймана для эллиптического уравнения второго порядка

 6. Application of the optimization methods to solution of the Cauchy-Dirichlet problem for Poisson equation

 7. Optimal control method to solving Cauchy-Dirichlet problem for elliptic equation 4th Conference an cjntrol and optimization with industrial applications,

 8. Применение метод в оптимизации к решению задачи Коши-Неймана для уравнения типа Гельмгольца

 9. Об определении коэффициента при младшем члене в уравнении колебаний струны

 10. Optimal control methods for solving the Cauchy-Neymann problem for the Poisson equation

 11. On a determination of the right hand side of the string vibratiions equation, Int. Conf.,

 12. Применение методов оптимизации к решению задачи коши-дирихле для эллиптического уравнения второго порядка

 13. Peşə litseylərində fənlərarası əlaqənin mahiyyəti

 14. Qeyri-lokal şərtli inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi

 15. Ali və orta məktəbdə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi

 16. Формы учебной  деятельности,способствующие  формированию совестливости

 17. Application of variational calculus methods in the sturm-Liouville problem

 18. Birölçülü Ermit splaynları

 19. Application of Picard Method sequential inteqration in differential inequaliles

 20. Existence and uniqueness of solutions for nonlinear fractional differential equations with two-point boundary conditions

 21. Решение задач и примеров в применении функции «антье»

 22. Application of the Cowell method for integrating a second order differential equation

 23. Introduction of limit and continuiti concepts

 24. Решение задачи Коши-Неймана для уравнения Лапласа методом Фурье и определения не тривиальных переменных

 25. Hesablama riyaziyyatı

 26. Целые функции конечного порядка

 27. New stratedic method for fractional mitigating internet bottleneck with quadratic – cubic nonlinearity

 28. Multiple rogue and soliton wave solitions to the generalized Konopelchenko-Dubrovsky-Kaup-Kupershmidt equation arising in fluid mechanics and plasma physics

 29. Periodic, Cross-Kink, and Interaction between Stripe and Periodic

 30. Periodic, Cross-Kink, and Interaction between Stripe and Periodic, WaveSolutions for Generalized Hietarinta Equation: Prospects for,Applications in Environmental Engineering

 31. N-Lump Solutions to a(3+1) Dimensional Variable-Coefficient Generalized Nonlinear Wave Equation in a Liquid with Gas Bubbles

 32. Riyaziyyatin orta və ali kursunun əlaqəli tədrisi metodika metodikasi

 33. Splayn funksiyaların tətbiqi ilə diferensial tənliklərin həlli

 34. Ali riyaziyyatın elementləri

 35. Elementar riyaziyyat

 36. Идея метода Монте-Карло и ее применение

 37. Variasiya hesabı və optimallaşdırma

 38. Variasiya məsələsinin ədədi üsullarla həlli

 39. Qeyri-korrekt məsələlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

7-dən artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu