Ümumi riyaziyyat

P.F.D., baş müəllim Cəfərli Esmira Vahid qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1979-ci il fevralın 24-də Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

1986 –cı ildə Gəncə şəhərində 4 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.

1996-ci ildə Gəncə şəhərində tam orta məktəbində təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var. Yap-ın üzvüdür

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 2000-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakultəsinin bakalabr piiləsini  bitirmişdir.

 • 2002-ci ildə GDU-nun “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsini bitirmişdir.

 • 2015-ci ildə “Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi ” mövzusunda pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ilin sentyabrından GDU-nun Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim

 • 2016-ci ilin may ayından GDU-nun Ümumi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim

 • 2022 – ci ilin iyun ayından GDU – nunn Ümumi riyaziyyat kafedrasında dosent əvəzi

 TƏLTİFLƏRİ

 • Gəncə Dövlət Univeritetinin rektorunun 02 oktyabr 2019-ci il tarixli 2\38 saylı əmri ilə “Fəxri fərman”la təltif edilmişdir.

    TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “Məktəb riyaziyya t kursunun proqram materialının təhlili”,”Ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası”

 ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • Aşağıdakı elmi əsərlərin, o cümlədən yüksək indeksli məqalə və tezislərin, bir çox qrifli nəşr olunmuş fənn proqramlarının, metodik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

 1. E.V.Cəfərli, S.S. Həmidov Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsinin aktual məsələləri (V-VI siniflər).

Pedaqoji Universitte xəbərlər – Bakı №-6 2009

 1. E.V.Cəfərli – Riyaziyyatdan tədris məsələsi-şagirdlərin inkişafının təmin edən vasitə kimi. Pedaqoji Universitte

xəbərlər – Bakı №-2/ 2010.

 1. Məsələ həlli vasitəsilə riyazi biliyin inkişaf etdirilməsi. ADPU “Xəbərlər” № 3. 2011

 2. V-VI siniflərin riyaziyyat kursunda tədris məsələlərinin inkişaf etdirici funksiyaları. ADPU “Xəbərlər” № 2 ,   2011

 3. Учебные задачи как средство математического развития учащихся V-VI классов . Вестник КазНПУ

им.Абая, серия «Педагогические науки», Алматы, 2011, №2 (30)

 1. V-VI siniflərin riyaziyyat kursunda tədris məsələlərinin inkişafetdirici funksiyaları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri.

Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2011, №3

 1. Riyaziyyatdan idrakı fəallaşdıran suallar və çalışmalar inkişafetdirici vasitə kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil

Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2011, №4

 1. Məsələ həlli vasitəsilə riyazi biliyin inkişaf etdirilməsi . Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər

seriyası. 2011, №3

 1. Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi dünyagörüşünün formalaşdırılması vasitəsi kimi. AMEA, Gəncə

Regional Elmi Mərkəz. “Xəbərlər məcmuəsi”. Gəncə, №48, 2012

 1. Использование моделирования как средства информатики в обучении решению задач в V-VI классе.

Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет. Научное обеспечение развития АПК в

условиях реформирования. Санкт-Петербург, 2012

 1. V-VI siniflərdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinə aid biliklərin məsələ həlli vasitəsilə verilməsi . GDU.

Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları. Beynəlxalq konfrans. 05-06 iyun 2014-cü il. I

hissə. Gəncə, 2014.

 1. Dövrü onluq kəsrlər ədədi sıra kimi. GDU. Gəncə 2019

 2. On the Number of Lattice Points in the Shited Circles ISSN 2218 –6816, I.Sh.Jabbarov, N.Sh.Aslanova, Pag. 16

Pag.174-189 2020

 1. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsində riyazi anlayışların tətbiqinin psixoloji xüsusiyyətləri, Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.

Riyaziyyatın Nəzəri və tətbiqi problemləri. Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları. Sumqayıt şəhəri.2017

 1. “Ali məktəbdə biliyin qiymətləndirilməsi” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universiteti. Star-Net

şəbəkəsi. Magistrlərin və gənc tədqiqatçıların “fizika və astronomiya ” beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı

şəhəri Ş.V.Şükürlü, X.T.Əliyeva 2018

 1. Məktəbdə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsinin əlverişli yolları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.

Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti.Gəncə Dövlət Universiteti.Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi Konfransı.Gəncə şəhəri 2018

 1. Управление познавательной деятельностью учащихся в процессе решения задач. ISSN 2541 –9862 Интернаука.

Сборник статей по материалам ХХХII Международной научно-практической конференции.Педагогика и

психология в современном мире: теоретические и практические иследования. № 2(32) Москва 2020.

 1. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin yeni həyatla əlaqələndirilməsi: problemin kurikulumda qoyuluşu(V-VI siniflər) Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu. İSSN 2409-8817, №4 2020

 2. Orta məktəb şagirdlərinə riyaziyyat fənninin onlayn tədrisində səmərəli metodlar, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu №5, 2021

 3. Оптимизация по элементам статистики и теории вероятностей в 5 классе через решение задач. International

Electronic Scientifik and Practical Journal Way Science. 12 th İnternational Scientifik and Practical İnternet Conference“Modern Movement of Science”.Ukraine №1 2021

 1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının həyatla əlaqələndirilməsi. Metodik vəsait. Gəncə Dövlət Universiteti. Gəncə şəhəri 2018

 2. Hesablama Riyaziyyatı, dərslik. E.Abbasov “Elm və təhsil”, Bakı şəhəri 2020

 3. OPTIMAL WAYS OF TEACHING THE TOPIC "TRIGONOMETRIC EQUATIONS" IN THE SCHOOL MATHEMATICS COURSE, M.J.Muzaffar,M.P.Mayil UOT372.851

 4. VI siniflərdə şagirdlərin statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementləri ilə məsələ həlli vasitəsilə tanış edilməsi metodikası Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu №2 2023

             BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş bir çox beynəlxalq və respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir.