Ümumi riyaziyyat

Baş müəllim Məmmədova Cəbərrüd Müzəffər qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1964-cü ildə 11 mart Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

 • 1971-cı ildə Gəncə şəhərində 1saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.

 • 1981-ci ildə Gəncə şəhərində 1 saylı tam orta məktəbində təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir. Yap-ın üzvüdür

  TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1987 ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika –riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.

   ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1990 cı- illər.Daşkəsən rayonunda təyinat üzrə müəllim,

 • 1990-1998 ci illər Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi.

 • 1998-2000- ci illərdə Gəncə şəhəri 2 saylı internat məktəbdə riyaziyyat müəllimi.

 • 2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 • 2012-ci ildən indiyədək Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimidir.

            TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 10 -11 ci siniflərdə həndəsənin tədrisində fənlərarasıəlaqənin nəzəri və praktik imkanları haqqında.

ELMI ƏSƏRLƏR

 1. Həndəsədən çoxüzlülərin kimya ilə əlaqəli təcrübəsinə dair”-Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi əsər. məs-2001.

 2. Həndəsə ilə tarix fənninin qarşılıqlı əlaqə imkanları”-Peaqoji Universitet Xəbərləri – B-2003.

 3. Həndəsənin digər ümumtəhsil fənnlərilə əlaqəli tədrisinə dair”.

 4. Həndəsə və coğrafiya fənlərilə əlaqəli tədrisi təcrübəsindən” və.s.

 5. Həndəsənin tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsində fənlərarası əlaqənin rolu.

 6. Praktik məzmunlu həndəsə məsələlərinin həlli yolları.

 7. Müasir təlim üsulları vasitəsilə məktəb həndəsə kursunun tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsi.

 8. Riyaziyyat və fizika fənlərinin qarşılıqlı əlaqəli tədrisi.

 9. XI sinif həndəsə kursunda “fiqurların həcmi” mövzusunun cəbrlə əlaqələndirilməsi.

 10. Операторы преобразования для экспоненциально растущего потенциала уравнения Штурма-Лиувилья.

 11. Funksiyaların dövrülük xassələrinin araşdırılması.

 12. Qızıl qayda haqqında.

 13. Fibonaççi ardıcıllığı və onun tətbiqləri.

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan müəllimlərinin 12-ci qurultayının iştirakçısı oımuşdur.

 • Yeni təhsil sistemləri  ilə bağlı müxtəlif  simpoaiumlarda iştirak etmişdir.

 • K urikulum tədris proqramının ilk  nümunələri ilə əlaqədər xarici təhsil  işçilərin işçilərinin təşkil etdikləri təlimlətdə  iştirak etmişdir

 • Beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.